แถลงการณ์เรื่อง ก้าวข้ามความรุนแรงสู่สังคมปรองดอง ฉบับที่ ๒

peace

 

ตามที่ ๕ องค์กรหลักภาคธุรกิจ และ ๒ องค์กรวิชาชีพสื่อได้เสนอข้อเรียกร้องเพื่อก้าวข้ามความรุนแรงสู่สังคมปรองดองเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ นั้น จากการประเมินสถานการณ์ในปัจจุบันยังพบว่าการตอบรับของพรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองต่าง ๆ ยังไม่มีความชัดเจน และยังมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดความขัดแย้งที่รุนแรงมากขึ้น ดังนั้น องค์กรหลักภาคธุรกิจและองค์กรวิชาชีพสื่อ  ได้หารือร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคมอื่นอีกรวม ๑๔ องค์กร ที่มีความห่วงใยในสถานการณ์ปัจจุบัน   ดังปรากฏรายชื่อแนบท้ายซึ่งเห็นตรงกันว่า เพื่อเป็นการปกป้องและธำรงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงขอยืนยันข้อเรียกร้องตามคำแถลงการณ์ ดังต่อไปนี้
๑. พรรคการเมืองทุกพรรค รวมถึงกลุ่มการเมืองทุกกลุ่มต้องยอมรับผลการเลือกตั้ง และหลีกเลี่ยงหรือไม่ดำเนินการด้วยประการใดๆ ที่จะนำประเทศกลับไปสู่ความรุนแรงในทุกรูปแบบ
๒.  พรรคการเมืองทุกพรรคต้องแสดงเจตจำนงทางการเมืองว่า จะให้ความสำคัญกับกระบวนการลดความขัดแย้งอันจะนำไปสู่ความปรองดองของประเทศ โดยให้ถือเป็นสัญญาประชาคมว่าหลังการเลือกตั้งจะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน
๓. การสร้างความปรองดองจะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่เป็นอิสระและไม่ใช่คู่ขัดแย้ง โดยมีกระบวนการที่เหมาะสมและเป็นธรรม

 

สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
สมาคมธนาคารไทย
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
สำนักสันติวิธี สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์สันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา ๓๕
เครือข่ายประชาธิปไตยเห็นต่างกันได้อย่าใช้ความรุนแรง
เครือข่ายนักวิชาการไม่เอาความรุนแรง
กลุ่มปลาดาว เครือข่ายเยาวชนโลก
แพทยสภา

เห็นต่างได้ อย่าทำร้ายประเทศไทย

แท็ก คำค้นหา