สมาคมฯ ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง รางวัลแสงชัยฯ ครั้งที่ 21

ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองรางวัลแสงชัยฯ 24-461.jpg_2

สมาคมฯ ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง รางวัลแสงชัยฯ ครั้งที่ 21

(24 เม.ย.61) สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เชิญตัวแทนสถานีโทรทัศน์ซึ่งร่วมส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 21 เข้าร่วมประชุมในฐานะคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง ข่าวโทรทัศน์ยอดเยี่ยม รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์” ครั้งที่ 21 ตามที่สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์ ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดประกวดและจัดกิจกรรมงานประกาศผลการตัดสินรางวัล ข่าว-สารคดีเชิงข่าววิทยุและโทรทัศน์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2560 ครั้งที่ 21 ได้ประกาศเชิญชวนสถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่งผลงานเข้าประกวดข่าว-สารคดีเชิงข่าววิทยุและโทรทัศน์ยอดเยี่ยมตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2561 ซึ่งผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่ออกอากาศจริงทางสถานีโทรทัศน์นั้นๆ ระหว่างวันที่ 1 ม.ค.2560-31ธ.ค. 2560 และได้ปิดรับผลงานไปแล้วตั้งแต่วันที่ 12 ก.พ. 2561 นั้น
ในกระบวนการพิจารณาตัดสินรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประเภทข่าวโทรทัศน์ยอดเยี่ยม นั้นจะมีคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัล 2 ขั้นตอนโดยคณะกรรการ 2 คณะ เริ่มจาก “คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง ข่าวโทรทัศน์ยอดเยี่ยม รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์” โดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ประกอบด้วย ตัวแทนจากสถานีโทรทัศน์ต่างๆ ที่ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด  ซึ่งในปีนี้มีตัวแทนจากสถานีโทรทัศน์ต่างๆ เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการกลั่นกรองจำนวน 9 สถานี เพื่อพิจารณากลั่นกรองผลงานที่ส่งเข้าประกวดรางวัลข่าวโทรทัศน์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2560 ครั้งที่ 21 จำนวน 81 เรื่อง ในประเภทรางวัลหลักดังนี้  รางวัลข่าวโทรทัศน์เชิงสืบสวนยอดเยี่ยม, รางวัลสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ยอดเยี่ยม และ รางวัลข่าวเหตุการณ์ยอดเยี่ยม
เมื่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง นัดประชุมและพิจารณาตัดสินผลงานเข้ารอบรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประเภทข่าว-สารคดีเชิงข่าว โทรทัศน์ยอดเยี่ยม แล้ว ขั้นตอนต่อไป ทางสมาคมฯ จะนำผลงานที่ผ่านการพิจารณาตัดสินเข้ารอบ ส่งต่อ “คณะกรรมการตัดสินรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์” ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน นักวิชาการและนักวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชน เพื่อพิจารณาตัดสิน ผลงานที่จะได้รับ “รางวัลข่าว-สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ยอดเยี่ยม รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์”
เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่เจ้าของผลงานรวมทั้งสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์ที่ส่งผลงานเข้าประกวดและได้รับรางวัล

โดยสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และ มูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์ จะจัดงานประกาศผลการตัดสินรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ครั้งที่ 21 ในวันศุกร์ที่ 15 มิ.ย. 2561

ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองรางวัลแสงชัยฯ 24-461.jpg_6

ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองรางวัลแสงชัยฯ 24-461.jpg_2

ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองรางวัลแสงชัยฯ 24-461.jpg_1

ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองรางวัลแสงชัยฯ 24-461

ภาภ 1 ประชุม อนุกรรมการรางวัลแสงชัยฯ

แท็ก คำค้นหา