แถลงการณ์ เรื่อง “ครม. อนุมัติงบค่าออกข่าวเผยแพร่ความคืบหน้าการช่วยเหลือแรงงานไทยในลิเบีย ทางวิทยุและโทรทัศน์ 5 ล้านบาท” วันพุธที่ 02 มีนาคม 2011 เวลา 17:55 น. ผู้ดูแลระบบ

Logogreen

ตามที่มีรายงานข่าวผ่านสื่อมวลชนหลายแห่งว่า เมื่อวานนี้ (1 มี.ค. 54) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติงบประมาณ 746 ล้านบาท ให้กับกระทรวงการต่างประเทศ และ กระทรวงแรงงานเพื่อช่วยเหลือคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในประเทศลิเบีย โดยกระ

ทรวงแรงงานแจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายว่า จะใช้เงินส่วนหนึ่งของงบประมาณจำนวน 5 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าจ้างเผยแพร่ข่าวความคืบหน้าในการช่วยเหลือแรงงานในลิเบียทางสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์ จำนวน 10 ครั้งๆ ละ 5 แสนบาท

สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ในฐานะองค์กรวิชาชีพด้านข่าว ขอยืนยันว่าสื่อมวลชนทุกแขนงมีภารกิจที่สำคัญประการหนึ่งคือ การให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยเฉพาะในภาวะวิกฤต หรือสถานการณ์ที่คนไทยได้รับความเดือดร้อนหรือผลกระทบ เพื่อให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวของสื่อมวลชนถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันและเป็นสิ่งที่ต้องกระทำอยู่แล้ว ไม่มีความจำเป็นใดๆ ที่หน่วยงานของรัฐ / เอกชน หรือผู้เกี่ยวข้อง จะต้องเสียค่าใช้จ่าย เพื่อทำให้เป็นข่าว เว้นแต่การจัดจ้าง เพื่อทำสื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน บุคคลหรือองค์กร ซึ่งไม่จัดเป็นเนื้อหาประเภทข่าวหรือเนื้อหาที่มีสาระ หรือเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับข่าวสารอย่างแท้จริง

ด้วยเหตุนี้ องค์กรวิชาชีพสื่อทั้งสององค์กร จึงขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ได้ตรวจสอบการเสนอขออนุมัติงบประมาณจำนวนดังกล่าวว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด อีกทั้งขอให้กระทรวงแรงงานฯ ได้ทบทวนการตั้งงบประมาณในหมวดนี้ ให้ตรงกับสภาพความจำเป็นและความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อให้การใช้จ่ายเงินซึ่งเป็นภาษีของประชาชน เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด

ทั้งนี้ องค์กรวิชาชีพสื่อทั้งสองแห่งจะได้ทำหนังสือทักท้วงอย่างเป็นทางการ ไปยังนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และกระทรวงแรงงานฯ ต่อไป

สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 2 มีนาคม 2554

ดาวน์โหลดแถลงการณ์นี้ได้ ที่ www.thaibja.org

แท็ก คำค้นหา