ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี 2560

image2

ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี 2560

          ด้วย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยซึ่งได้รับมอบหมายจากมูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์ ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดประกวดข่าว-สารคดีวิทยุ-โทรทัศน์ส่วนกลางและท้องถิ่น ชิงรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี 2560 เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่เจ้าของผลงานและตัดสินให้รับรางวัลเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้ผู้จัดทำข่าวของสถานีโทรทัศน์ทุกประเภท มีการพัฒนาความคิดและเป้าหมายในการทำงาน โดยเน้นการผลิตข่าวที่มีคุณภาพและมีคุณค่าต่อการสร้างสรรค์และเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ดีขึ้น อันเป็นการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพสื่อ  พร้อมทั้งกระตุ้นให้ผู้ผลิตข่าวและสถานีโทรทัศน์มีจิตสำนึก ตระหนักและให้ความสำคัญกับเรื่องของจรรยาบรรณ/จริยธรรมของสื่อมวลชนในการกระบวนการผลิตและนำเสนอข่าว  ให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านข่าวโทรทัศน์ ซึ่งเป็นวิชาชีพด้านการสื่อสารมวลชน

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จึงขอเชิญกองบรรณาธิการฝ่ายข่าว คัดเลือกผลงานที่ออกอากาศระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 – วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ส่งเข้าชิงรางวัลดังกล่าวในนามสถานี ได้ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 ภายในเวลา 24.00 น. ที่ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย อาคารสมาคมนักข่าวฯ  (ตรงข้ามโรงพยาบาลวชิระ) ถนนสามเสน โทร.0-2243-8479, 08-6522-4288 โดยสามารถดูหลักเกณฑ์การส่งประกวดได้ที่ www.thaibja.org และ www.facebook.com/thaibja

 

หมายเหตุ  สามารถดาวน์โหลดข้อมูลการประกวดและแบบฟอร์ม รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์   ที่ www.thaibja.org  และ www.facebook.com/thaibja

***** ทั้งนี้ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลแสงชัยฯ อ่านเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การประกวด อย่างรอบคอบและชัดเจน ตามเอกสารแนบ (ดังเอกสารแนบด้านล้าง) *****

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการส่งผลงาน รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ดังนี้

***แบบฟอร์มใบปะหน้าส่งผลงานประกวดข่าววิทยุและโทรทัศน์ รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี2560

1. หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวดข่าวโทรทัศน์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2560

2. หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวดข่าวโทรทัศน์ท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี 2560

3.หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวดรายการข่าวและรายการวิทยุยอดเยี่ยม ประจำปี 2560

Seangchai2561

แท็ก คำค้นหา