ประกาศรายชื่อผลงานผ่านเข้ารอบ รางวัลสายฟ้าน้อยครั้งที่ 13/2560

001

ประกาศรายชื่อผลงานผ่านเข้ารอบ รางวัลสายฟ้าน้อยครั้งที่ 13/2560 ประเภทสารคดีเชิงข่าววิทยุและโทรทัศน์ *เตรียมจัดงานประกาศผลวันเสาร์ที่ 16 ธ.ค.นี้
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ขอประกาศรายชื่อผลงานเข้ารอบและผลงานที่ส่งเข้าประกวดรางวัลสายฟ้าน้อยครั้งที่ 13
พร้อมหลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสินรางวัลฯ

รายชื่อสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์เข้ารอบ รางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560 (*รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ – ประเภทวิถีชุมชน (จากผลงาน 9 เรื่อง ผ่านเข้ารอบ 4 เรื่อง)

สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ – ประเภทอัตลักษณ์วัฒนธรรม (จากผลงาน 9 เรื่อง ผ่านเข้ารอบ 4 เรื่อง)

สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ – ประเภทข่าวทั่วไป (จากผลงาน 17 เรื่อง ผ่านเข้ารอบ 4 เรื่อง)

รายชื่อสารคดีเชิงข่าววิทยุเข้ารอบ รางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560
(ส่งเรื่องมา 20 เรื่อง 6 สถาบัน ผ่านเข้ารอบ 4 เรื่อง)

————————————————————————–
หลักเกณฑ์การตัดสิน
คณะกรรมการ จะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1. คุณภาพ (Quality)
กระบวนการผลิตมีการค้นคว้าข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริง แหล่งอ้างอิงเชื่อถือได้ ประเด็นและแง่มุมมีความสมดุลรอบด้าน เปิดโอกาสให้ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้แสดงความเห็นหรือให้ข้อมูลอย่างทัดเทียมกัน เนื้อหาเป็นเรื่องใกล้ตัว ใหม่ ทันสมัยและสมบูรณ์ในเชิงข่าว

2. คุณค่า (Value)
นำเสนอเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ ส่งเสริมให้เกิดสิ่งดีงามในสังคมไทยหรือสื่อความหมายชี้ให้เห็นผลกระทบเชิงเศรษฐกิจหรือเชิงสังคมโดยส่วนรวม มีศักยภาพนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางสร้างสรรค์หรืออาจนำไปสู่การแก้ไขหรือป้องกันมิให้เกิดปัญหาดังกล่าวในอนาคต

3. ผลงาน (Performance)
การนำเสนอเนื้อหากระชับ ชัดเจน โดยใช้ศาสตร์และศิลป์ของวิทยุและโทรทัศน์ได้อย่างน่าสนใจ

4. จรรยาบรรณ (Code of Ethics)
ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นต้นฉบับของผู้ส่งเข้าประกวด ไม่ได้ลอกเลียนแบบผู้อื่น มีสำนึกในจริยธรรมและสะท้อนความรับผิดชอบในการนำเสนอ
“ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่ผลิตโดยนักศึกษาในทีมเท่านั้น หากคณะกรรมการตัดสินรางวัลฯ ตรวจสอบพบว่าผลงานหรือบางส่วนของผลงานมิได้ผลิตโดยนักศึกษาในทีมโดยตรง คณะกรรมการจะตัดสิทธิและไม่พิจารณาผลงานชิ้นนั้นที่ส่งเข้าประกวด เนื่องจากคณะกรรมการตัดสินรางวัลฯ ต้องการให้นักศึกษามีความซื่อสัตย์สุจริตในกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นเรื่องจริยธรรมและความรับผิดชอบ”
————————————–
รายชื่อคณะกรรมการตัดสินรางวัล
รางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560
ประเภทสารคดีเชิงข่าววิทยุ มีรายชื่อดังนี้

1. นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน

2. นายเดชา รินทพล ผู้จัดการ สถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM.106 Mhz.

3. นางสาวรัศมี มณีนิล นักจัดรายการวิทยุด้านเด็กและครอบครัว FM 105 MHz

4. นางสาวสุดารัตน์ พงษ์สิงห์โต ครีเอทีฟและนักจัดรายการ F.M. 96.5 MHz.

5. นายปกรณ์ พงศ์ดารา รักษาการบรรณาธิการข่าว สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม 99.5 MHz

——————————————
คณะกรรมการตัดสิน
รางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560
ประเภทสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์มีรายชื่อดังนี้

1. นายพิภพ พานิชภักดิ์ รองผู้อำนวยการ
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

2. นายจักรพันธุ์ กมุทโยธิน ผู้เชี่ยวชาญประจำกองบรรณาธิการ
สถานีโทรทัศน์ TNN24

3. นางสาวสนมพร ฉิมเฉลิม ผู้ช่วยผู้จัดการ
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

4. นายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม เลขาธิการ สมาคมฯ

5. ดร.ปรัชญา เปี่ยมการุณ อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

6. นายสุรชา บุญเปี่ยม ผู้ควบคุมการบริหารการผลิตรายการข่าว สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์

7. นายสุริยนต์ จองลีพันธ์ กรรมการ บริษัท ป่าใหญ่ ครีเอชั่น จำกัด

8. นางสาวธนานุช สงวนศักดิ์ นักสื่อสารมวลชนอิสระ

001

002

ผลเข้ารอบ

ผลเข้ารอบ001

ผลเข้ารอบ03

ผลเข้ารอบ04

แท็ก คำค้นหา