Media Watch แอพเฝ้าสื่อ `สื่ออันตราย-ไม่สร้างสรรค์` ร้องเรียนตรงผ่านสมาร์ทโฟน

001

Media Watch

แอพเฝ้าสื่อ ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ในการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบ แจ้งเตือน `สื่ออันตราย-ไม่สร้างสรรค์` ร้องเรียนตรงผ่านสมาร์ทโฟน

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมลงนามความร่วมมือในการเป็นภาคีเครือข่าย “การเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อผ่่านแอพพลิเคชั่นเพื่อประโยชน์ต่อสังคม”

(28/11/60) สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โดยนางสาวพิมพ์ชญา ทิพย์ธรรมรัตน์ กรรมการ สมาคมฯ ร่วมพิธีลงนามในการเป็นภาคีเครือข่าย “การเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อผ่านแอพพลิเคชั่นเพิ่อประโยชน์ต่อสังคม” สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่ิอปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผู้รับผิดชอบโครงการคือ มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว

สำหรับวัตถุประสงค์การจัดทำโครงการนี้ เพื่อให้เกิดช่องทางการร้องเรียนสื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์สำหรับประชาชน และเพื่อเป็นกลไกการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังสื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ของภาคประชาชน อีกทั้งก่อให้เกิดการพัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวังสืี่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์

โดยทุกคนสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น “Media Watch เฝ้าสื่อ” เพื่อส่งเรื่องร้องเรียน และ อื่นๆ ได้แล้วในวันนี้

002

003

004

005

แท็ก คำค้นหา