เชิญนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าประกวด สารคดีเชิงข่าววิทยุและโทรทัศน์ ‘รางวัลสายฟ้าน้อย’ ครั้งที่ 13

108

‘รางวัลสายฟ้าน้อย’ ครั้งที่ 13…

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ขอเชิญนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าประกวด สารคดีเชิงข่าววิทยุและโทรทัศน์ ปิดรับผลงานรับผลงานภายในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา
18.00 น. สนับสนุนการจัดประกวดโดย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์การประกวดผลงานข่าว ‘รางวัลสายฟ้าน้อย’ ครั้งที่ 13    โดย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ประจำปี พ.ศ. 2560

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยได้จัดให้มีการประกวดผลงานสารคดีเชิงข่าว ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่มีคุณภาพของนิสิตนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
2. เพื่อเตรียมความพร้อมของนิสิตนักศึกษาก่อนเข้าสู่วิชาชีพ
3. เพื่อประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิด ระหว่างสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานเอกชนที่สนับสนุนโครงการฯ

ประเภทรางวัล 

ด้านวิทยุ แบ่งออกเป็น 1 ประเภท ดังนี้
1. สารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียง
1.1 รางวัลดีเด่น โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 15,000 บาท 1 รางวัล
1.2 รางวัลชมเชย โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 5,000 บาท

ด้านโทรทัศน์ มี 4 ประเภท คือ
1. สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทวิถีชุมชนดีเด่น
1.1 รางวัลดีเด่น โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 20,000 บาท
1.2 รางวัลชมเชย โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 10,000 บาท

นิยาม วิถีชุมชนดีเด่น หมายถึง ชีวิตความเป็นอยู่ทั่วไป

2. สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทอัตลักษณ์วัฒนธรรมดีเด่น
2.1 รางวัลดีเด่น โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 20,000 บาท
2.2 รางวัลชมเชย โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 10,000 บาท

นิยาม อัตลักษณ์วัฒนธรรมดีเด่น หมายถึง ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณี

3. สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทสิ่งแวดล้อมดีเด่น
3.1 รางวัลดีเด่น โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 20,000 บาท
3.2 รางวัลชมเชย โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 10,000 บาท

4. สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทข่าวทั่วไปดีเด่น
4.1 รางวัลดีเด่น โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 20,000 บาท
4.2 รางวัลชมเชย โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 10,000 บาท

หลักเกณฑ์การตัดสิน
คณะกรรมการ จะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1. คุณภาพ (Quality)
กระบวนการผลิตมีการค้นคว้าข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริง แหล่งอ้างอิงเชื่อถือได้ ประเด็นและแง่มุมมีความสมดุลรอบด้าน เปิดโอกาสให้ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้แสดงความเห็นหรือให้ข้อมูลอย่างทัดเทียมกัน เนื้อหาเป็นเรื่องใกล้ตัว ใหม่ ทันสมัยและสมบูรณ์ในเชิงข่าว

2. คุณค่า (Value)
นำเสนอเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ ส่งเสริมให้เกิดสิ่งดีงามในสังคมไทยหรือสื่อความหมายชี้ให้เห็นผลกระทบเชิงเศรษฐกิจหรือเชิงสังคมโดยส่วนรวม มีศักยภาพนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางสร้างสรรค์หรืออาจนำไปสู่การแก้ไขหรือป้องกันมิให้เกิดปัญหาดังกล่าวในอนาคต

3. ผลงาน (Performance)
การนำเสนอเนื้อหากระชับ ชัดเจน โดยใช้ศาสตร์และศิลป์ของวิทยุและโทรทัศน์ได้อย่างน่าสนใจ

4. จรรยาบรรณ (Code of Ethics)
ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นต้นฉบับของผู้ส่งเข้าประกวด ไม่ได้ลอกเลียนแบบผู้อื่น มีสำนึกในจริยธรรมและสะท้อนความรับผิดชอบในการนำเสนอ
“ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่ผลิตโดยนักศึกษาในทีมเท่านั้น หากคณะกรรมการตัดสินรางวัลฯ ตรวจสอบพบว่าผลงานหรือบางส่วนของผลงานมิได้ผลิตโดยนักศึกษาในทีมโดยตรง คณะกรรมการจะตัดสิทธิและไม่พิจารณาผลงานชิ้นนั้นที่ส่งเข้าประกวด เนื่องจากคณะกรรมการตัดสินรางวัลฯ ต้องการให้นักศึกษามีความซื่อสัตย์สุจริตในกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นเรื่องจริยธรรมและความรับผิดชอบ”

ผู้สนับสนุนการประกวด
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การส่งผลงานเข้าประกวด
ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ สามารถผลิตงานในนามบุคคลหรือกลุ่มบุคคลก็ได้ แต่ต้องไม่เกินกลุ่มละ 5 คน โดยสามารถมีอาจารย์ที่ปรึกษาได้กลุ่มละ 1 คน
สารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียง มีความยาวระหว่าง 3-5 นาที (ห้ามเกิน 5 นาที) และส่งผลงานในนามมหาวิทยาลัย จำนวนไม่เกิน 5 ชิ้น / ประเภท โดยมีจดหมายนำส่งจากมหาวิทยาลัย และใช้แบบฟอร์มการส่งผลงานของสมาคมฯ รวมทั้งส่งผลงานในรูปแบบ CD จำนวน 9 ชุด

สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ มีความยาวระหว่าง 3-5 นาที (ห้ามเกิน 5 นาที) และส่งผลงานในนามมหาวิทยาลัย จำนวนไม่เกิน 3 ชิ้น / ประเภท โดยมีจดหมายนำส่งจากมหาวิทยาลัย และใช้แบบฟอร์มการส่งผลงานของสมาคมฯ รวมทั้งส่งผลงานในรูปแบบ DVD จำนวน 9 ชุด
หมายเหตุ การส่งผลงานเข้าประกวด หากผิดหลักเกณฑ์การประกวด จะไม่ได้รับการพิจารณา

ลักษณะของข่าวและสารคดีเชิงข่าวที่ส่งเข้าประกวด
สารคดีเชิงข่าววิทยุและโทรทัศน์ ได้แก่ ข่าวที่ถูกนำเสนอในรูปแบบของสารคดีที่มีความหลากหลายทั้งในด้านกระบวนการผลิต เนื้อหา การสอดแทรกข้อมูลที่บอกถึงภูมิหลังที่มาของเรื่อง ทำให้เห็นแง่มุมต่างๆ ของประเด็นข่าว การใช้ภาษาบรรยาย ภาพและเสียงประกอบได้อย่างสอดคล้องกลมกลืน สารคดีเชิงข่าวดังกล่าว จะต้องยึดหลักการเบื้องต้นของการนำเสนอข่าว ได้แก่ องค์ประกอบด้านแหล่งข่าวที่ต้องมีความรอบด้าน ทันต่อเหตุการณ์หรือเป็นเหตุการณ์ข่าวที่เกิดในอดีต แต่มีผลกระทบถึงภาวะปัจจุบัน ทั้งนี้ สารคดีเชิงข่าวจะปรากฏในรายการใดก็ได้ แต่สาระในสารคดีเชิงข่าวชิ้นนั้น จะต้องเป็นข้อเท็จจริง มิใช่เหตุการณ์สมมติที่มีการสร้างขึ้น

หลักฐานการส่งผลงาน
1. สารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียง บันทึกลงแผ่นบันทึกข้อมูล (Compact Disc: CD) จำนวน 9 แผ่น ต่อหนึ่งผลงานที่ส่งประกวด โดยใช้สกุลไฟล์ .mp3 .wav
2. สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ บันทึกลงแผ่นบันทึกข้อมูลภาพ (Video Compact Disc: DVD) จำนวน 9 แผ่น ต่อหนึ่งผลงานที่ส่งประกวด โดยใช้สกุลไฟล์ .mov .mpeg4
3. รายละเอียดของผลงาน ประกอบด้วย (เอกสารข้อ 3.1+ข้อ 3.2+ข้อ 3.3 จำนวน 9 ชุด-ไม่ต้องแยกชุด)
3.1 ชื่อเรื่อง ชื่อผู้จัดทำ(ไม่เกิน 5 คน) ชื่อทีม ชื่ออาจารย์ผู้รับรอง เบอร์ติดต่อผู้จัดทำและอาจารย์ผู้รับรอง และชื่อสถาบันการศึกษาที่สังกัด โดยระบุประเภทที่ต้องการส่งให้ชัดเจน (ตามแบบฟอร์ม-กรุณาเขียนให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเฉพาะรายชื่อผู้จัดทำ เบอร์และชื่อทีม)
3.2 บทคัดย่อสรุปเรื่องราว พร้อมเหตุผลประกอบในการนำเสนอผลงานดังกล่าว ความยาวไม่เกิน
1 – 2 หน้า โดยอธิบายในประเด็นดังนี้ (ตามแบบฟอร์ม)
(1) วัตถุประสงค์ในการเสนอผลงาน
(2) ความเด่น ลักษณะเฉพาะหรือความพิเศษของผลงาน
(3) คุณค่าของผลงาน
3.3 บทสมบูรณ์ (Script) ของผลงาน
***ทั้งนี้ทางสมาคมฯ ขอรายละเอียดของผลงาน (ไฟล์เอกสารข้อ 3.1 + ข้อ 3.2 + ข้อ 3.3) ให้บันทึกลงแผ่น CD เป็นไฟล์ doc ส่งมาด้วย จำนวน 1 แผ่น
4. ส่งผลงานมายัง สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 538/1 ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2243-8479 และ 0-2243-8489

หมดเขตรับผลงานวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560
มหาวิทยาลัยต่างจังหวัด ถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ และต้องส่งเป็น EMS เท่านั้น

**กรณีที่ส่งผลงานมาทางไปรษณีย์ ผู้ส่งกรุณาโทรมาตรวจสอบกับทางสมาคมฯ
ว่าผลงานที่ส่งมาถึงสมาคมฯ เรียบร้อยแล้วหรือไม่ ภายใน 4 วันทำการ**

การตัดสินและประกาศผล
1. คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากวงการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และนักวิชาการสาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ จำนวน 5-8 คน
2. ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 โดยจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งทางเว็บไซต์ www.thaibja.org หรือสอบถามโทรศัพท์ 0-2243-8479
3. ทางสมาคมฯ จะแจ้งผลการเข้ารอบในแต่ละประเภท ไปยังผู้ส่งผลงานโดยตรง และขึ้นผลการเข้ารอบในแต่ละประเภท ทางเว็บไซต์ www.thaibja.org และทางเฟสบุ๊ค www.facebook.com/thaibja และ Thai Broadcast Journalist

ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2560
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครส่งผลงาน 1. หลักเกณฑ์ / 2. แบบฟอร์มใบปะหน้าส่งผลงาน *** คลิกลิ้งด้านล่าง ***

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

หลักเกณฑ์การส่งผลงาน Saifahnoi Awards 2560

แบบฟอร์มใบปะหน้าส่งผลงาน from_saifahnoi2560

แท็ก คำค้นหา