ขอเชิญร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

logotbjawebเรื่อง      ขอเชิญร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

เรียน   สมาชิก สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เป็นองค์กรวิชาชีพที่ไม่แสวงหาผลกำไรทางธุรกิจ โดยมีสมาชิกจากสื่อมวลชนด้านวิทยุและโทรทัศน์จากทั่วประเทศ  ได้กำหนดภารกิจและเป้าหมายของสมาคมฯ เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพทักษะวิชาชีพของผู้ประกอบการด้านสื่อวิทยุและโทรทัศน์และร่วมขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปสื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งวิชาชีพสื่อ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพ และจิตสำนึกของคนข่าววิทยุและโทรทัศน์  เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับมาตรฐานความเป็นมืออาชีพของสื่อวิทยุและโทรทัศน์ไทย

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จะจัดขึ้น ในวันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560  เวลา 12.30 – 16.30 น. ห้องพาโนรามา ชั้น 14 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก  โดยมีเวทีนำเสนอ หัวข้อ “ทางรอดของสื่อโทรทัศน์ท่ามกลางกระแสสื่อโซเชียลมีเดียในต่างประเทศ” และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมฯ และพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมฯ (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกสมาคมฯ ที่ www.thaibja.org หรือเพจสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย www.facebook.com/thaibja ส่งเอกสารภายในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 ก่อนเวลา 18.00 น.)

ในการนี้ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ขอเรียนเชิญท่านในฐานะสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันเวลาดังกล่าว  สำหรับงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้จัดทำเสื้อโปโลดำถวายความอาลัย รัชกาลที่ 9 เป็นที่ระลึกเพื่อมอบให้เฉพาะสมาชิกที่มาร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560 และได้ชำระค่าบำรุงสมาชิกประจำปี 2560 เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

หมายเหตุ –       ท่านสามารถตรวจสอบสถานภาพการเป็นสมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้ทางโทรศัพท์ 0-2243-8479 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น.

 

กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

และ เวทีนำเสนอ หัวข้อ “ทางรอดของสื่อโทรทัศน์ท่ามกลางกระแสสื่อโซเชียลมีเดียในต่างประเทศ”

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

วันเสาร์ที่  30 กันยายน  2560 เวลา 12.30 – 16.30 น.

ณ  ห้องพาโนรามา ชั้น 14 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก

12.30 – 13.30 น.          ลงทะเบียน

13.30 14.30 น.          เวทีนำเสนอ

หัวข้อ “ทางรอดของสื่อโทรทัศน์ท่ามกลางกระแสสื่อโซเชียลมีเดียในต่างประเทศ”

วิทยากร             ดร.สิขเรศ  ศิรากานต์       นักวิชาการอิสระ

14.30 – 15.30 น.         การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

– รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานของสมาคมฯ ในรอบปี 2559 – 2560

– รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

– รายงานสถานะทางการเงิน

– การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบสอบบัญชี

– วาระอื่นๆ (ถ้ามี)

15.30 – 16.30 น.       พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

16.30 น. จบการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

 

ดาวน์โหลเอกสารด้านล่างนี้

จดหมายเชิญสมาชิกร่วมประชุมใหญ่ 2560

กำหนดการงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

 

แท็ก คำค้นหา