ขอเชิญส่งนักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าว “สายฟ้าน้อย” รุ่นที่ 15

saifahnoi15

 

ดาวน์โหลด ร่างกำหนดารการอบรมสายฟ้าน้อย รุ่นที่ 15

ดาวน์โหลด ใบสมัครอบรมสาฟ้าน้อย รุ่นที่ 15

 

ด้วย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพด้านวิทยุและโทรทัศน์ โดยการสนับสนุนของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าว “สายฟ้าน้อย” รุ่นที่ 15 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 5 – วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 อิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก  เพื่อฝึกทักษะส่งเสริมและเตรียมความพร้อมของนิสิตนักศึกษาสาขาวิทยุและโทรทัศน์ ในสถาบันอุดมศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านสื่อสารมวลชน วิทยุและโทรทัศน์ ทั่วประเทศ จำนวน 60-65 คน ให้มีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพ ก่อนที่จะจบการศึกษาเข้าสู่ชีวิตการทำงานจริง โดยมีระบบการรับสมัคร 2 แบบคือ โควตาจากสถาบันและการรับตรง

 

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จึงขอให้ท่าน คัดเลือกผู้แทนนักศึกษาในนามสถาบันการศึกษาของท่าน ที่กำลังเรียนอยู่ชั้นปีที่ 4 หรือชั้นปีที่ 3 สาขาหรือวิชาด้านวิทยุและโทรทัศน์ โดยผู้สมัครควรมีวิชาเรียนพื้นฐานด้านการเขียนข่าว สารคดีเชิงข่าว รวมทั้งการผลิตรายการข่าววิทยุและโทรทัศน์หรือนิวมีเดียส์ จำนวน 1 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  และฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกตรงกับสมาคมฯ (ไม่จำกัดจำนวน) โดยคุณสมบัติผู้สมัครอบรมทั้งในระบบตัวแทนสถาบันและสมัครตรง ต้องไม่ผ่านการอบรมนักข่าวสายฟ้าน้อย พิราบน้อยทั้งส่วนกลางและภูมิภาค พิราบเขียวและพิราบดิจิตอลมาก่อน เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาคนอื่นได้เข้ามาอบรมมากขึ้น

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ให้นักศึกษาทั้งระบบตัวแทนสถาบันและสมัครตรง ส่งใบสมัครพร้อมบทความแสดงความคิดเห็นทัศนะและข้อเสนอความยาวไม่เกิน  1 – 2 หน้ากระดาษ เอ 4  ในหัวข้อ บทบาทหน้าที่ของคนข่าวทีวีในยุคโซเชียลมีเดีย” (กรุณายกตัวอย่างและอธิบายเหตุผลประกอบ) แฟกซ์ใบสมัครและบทความกลับมายังสมาคมฯ Fax.0-2243-8489 หรือทางเมล thaibja@hotmail.com หรือทาง inbox เฟสบุ๊คสมาคมฯ www.facebook.com/thaibja  หมดเขตส่งใบสมัคร วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 18.00 น. (เอกสารถึงสมาคมฯ) โดยสมาคมฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านค่าอาหาร ค่าที่พักและค่าเดินทางในช่วงการอบรมดังกล่าวทั้งหมด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านในการส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

 

ติดต่อ 0-22438479 / 08-6522-4288

แท็ก คำค้นหา