องค์กรวิชาชีพสื่อ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “สื่อสร้างสรรค์สังคมไทย” ในงาน “รวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย”

องค์กรวิชาชีพสื่อ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “สื่อสร้างสรรค์สังคมไทย” ในงาน “รวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย”

สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ระดมภาคีเครือข่าย จัดงาน เพื่อให้ทุกภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

IMG_3738

      นายเทพชัย หย่อง นายก สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ในฐานะภาคีเครือข่าย สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมพิธิเปิดงาน “รวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย” และ พิธีประกาศเจตนารมณ์สื่อสร้างสรรค์สังคมไทย โดยมี พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และ นายมานิจ สุขสมจิตร ประธานสถาบันพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย และ นักหนังสือพิมพ์อาวุโสเป็นผู้แทนสื่ออ่านประกาศเจตนารมณ์สื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ดังนี้

เจตนารมณ์ร่วมสื่อสร้างสรรค์สังคมไทยเรา เครือข่ายองค์กรวิชาชีพสื่อสารมวลชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ดังมีรายนามข้างท้าย ขอประกาศเจตนารมณ์ที่จะขับเคลื่อนเรื่องสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดนิเวศสื่อ
บนฐานความหลากหลายและวัฒนธรรมสื่อสร้างสรรค์ ใช้องค์ความรู้เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน เกิดการทำงานเชิงบูรณาการทั้งภาคสื่อสารมวลชน ภาควิชาการ ภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนและภาครัฐ ขับเคลื่อนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้เป็นวาระของชาติ และนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นจริงในบริบทสังคมที่ภูมิทัศน์สื่อเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และจะร่วมกันดำเนินการ ดังนี้

1. จะร่วมกันผลักดันให้เกิดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ภายใต้หลักการเสรีภาพของสื่อบนความรับผิดชอบต่อสังคม
2. จะร่วมกันส่งเสริมให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน รู้เท่าทันและฉลาดใช้สื่อ
3. จะร่วมกันผลักดันให้เกิดกลไก และการบูรณาการระหว่างภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้เกิดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์
4. จะร่วมกันสนับสนุนให้เกิดองค์ความรู้ในเรื่องสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และการนำองค์ความรู้นั้นมาก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชน และสังคม
สำหรับการจัดงาน “รวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย” เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการฯ นั้น

นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดเผยว่า การจัดงาน “รวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงการรวมพลังของภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้เติบโตและขยายวงมากขึ้นในสังคมไทย พร้อมทั้ง เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งมีภารกิจสำคัญในการกระตุ้นและผลักดันให้เกิดการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อย่างจริงจังและต่อเนื่อง

ภายในงานภาคเช้า มีการเสวนาวิชาการใน 5 หัวข้อ ตามยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้แก่ 1) Media Ecology เป็นการเสวนาในประเด็น “นิเวศสื่อกับการรับมือการปรับเปลี่ยนการสื่อสารในอนาคต 2) Inspired Media เป็นการเสวนาสร้างแรงบันดาลใจในการผลิตสื่อสร้างสรรค์จากผู้ผลิตสื่อแขนงต่างๆ 3) Media Watch เป็นการเสวนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชน โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน และครอบครัว ในทุกภูมิภาคของประเทศ ให้มีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อและเป็นแนวร่วมเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ 4) เสียงเยาวชนรวมพลังรู้ทันสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และ5) รวมพลังโครงการสร้างสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมถึงการนำเสนอกรณีศึกษาจากภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงแนวทางและวิธีการในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมทั้ง เป็นเวทีให้ภาคีเครือข่ายได้มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็น ตลอดจน เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

สำหรับไฮไลท์ของการเสวนาในประเด็นนิเวศสื่อฯ มีการระดมนักวิชาการและผู้บริหารระดับสูงในองค์กรที่เกี่ยวข้องด้านสื่อมาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความคิดเห็น ทั้งดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันเพื่อการวิจัยและพัฒนาประเทศไทย ในประเด็น “นิเวศใหม่ของสื่อ” ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ในประเด็น “การปรับเปลี่ยนระบบนิเวศสื่อกับการเรียนรู้ของคนไทยทั้งระบบ” คุณสุภิญญา กลางณรงค์ อดีตกรรมการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในประเด็น “ผู้บริโภคสื่อกับการเปลี่ยนผ่านของการสื่อสาร” คุณธาม เชื้อสถาปนศิริ นักวิชาการอิสระ ในประเด็น “สื่อมวลชนควรจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในอนาคต” และคุณมนทิรา จูฑะพุทธิ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในประเด็น “การพัฒนาการศึกษาวิจัยนิเวศสื่อ เพื่อการขับเคลื่อนแผนงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” โดย ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

ทั้งนี้ เนื่องจากความสำคัญของนิเวศสื่อคือเป็นระบบที่มีผลกระทบต่อกระบวนการสื่อสารทั้งหมด ตั้งแต่เนื้อหา ผู้ผลิต จนถึงผู้บริโภค เป็นเหมือนห่วงโซ่ที่ร้อยเรียงเชื่อมโยงกัน สำหรับการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้นับเป็นเรื่องใหม่ในสังคมไทย จึงมีความจำเป็นที่จะต้องค้นหาและรวบรวมองค์ความรู้ เพื่อจะทำให้เห็นสื่อทั้งระบบ และเพื่อที่จะออกแบบการสื่อสาร รวมทั้งการแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด เพราะหากไม่มีการศึกษาวิจัย ก็จะไม่รู้ที่มาของปัญหาที่แท้จริง

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมทั้ง ได้รับเกียรติจาก นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่ได้รับการเสนอผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เข้าพิจารณา

เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1.รณรงค์ ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
2.ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
3.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็ก เยาวชน และครอบครัว มีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อ เฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ และสามารถใช้สื่อในการพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคม
4.ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
5.ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัย อบรม พัฒนาองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรมด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
6.ส่งเสริมบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรสาธารณประโยชน์ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสื่อให้มีการผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
7.ดำเนินการและส่งเสริมให้มีสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง

20690014_1071732986297630_7627983652419201162_o

20645284_1071732852964310_5372289625390448975_o

IMG_3738

แท็ก คำค้นหา