ตัดสินรางวัลแสงชัยฯ ข่าวโทรทัศน์ยอดเยี่ยม ปี 2559 เตรียมจัดงานประกาศผล 8 มิ.ย. 2560 ณ หอศิลป์ กทม.

22-05-2560 ประชุมตัดสินรางวัลแสงชัย 001

ตัดสินรางวัลแสงชัยฯ ข่าวโทรทัศน์ยอดเยี่ยม ปี 2559 เตรียมจัดงานประกาศผล 8 มิ.ย. 2560 ณ หอศิลป์ กทม.

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560  คณะกรรมการตัดสินรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประเภท “ข่าวโทรทัศน์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2559” ประชุมพิจารณาตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวดรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี 2559 ใน 3 รางวัลหลักคือ รางวัลข่าวโทรทัศน์เชิงสืบสวนยอดเยี่ยม / รางวัลสารคดีเชิงข่าว และ รางวัลข่าวเหตุการณ์ โดยมีผลงานส่งเข้าประกวดจำนวน 78 เรื่อง จาก 13 สถานีโทรทัศน์ ซึ่งทางสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และ มูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์ จะจัดงานประกาศผลการตัดสินในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ หอศิลป์ กทม.

สำหรับรายชื่อคณะกรรมการตัดสินรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี พ.ศ. 2559 มีรายนามดังนี้

1. คุณพิภพ พานิชภักดิ์ คณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิ
2. คุณศักดิ์ชัย พฤฒิภัค คณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิ
2. คุณสนมพร ฉิมเฉลิม คณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิ
3. คุณฉัตรรัศม์ ปิยทัศน์สิริ คณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิ
5. คุณประสาน อิงคนันท์ คณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิ
6. ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ นักวิชาการด้านสื่อ
7. ดร.สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุลนักวิชาการด้านสื่อ
8. อาจารย์ปรัชญา เปี่ยมการุณ นักวิชาการด้านสื่อ
9. คุณคธาทร อัศวจิรัฐติกรณ์ คณะกรรมการสมาคมฯ
10. คุณพีระวัฒน์ โชติธรรมโม คณะกรรมการสมาคมฯ
11. คุณเกรียงไกร สิริกาญจนาวัฒน์ คณะกรรมการสมาคมฯ

22-05-2560 ประชุมตัดสินรางวัลแสงชัย 002

22-05-2560 ประชุมตัดสินรางวัลแสงชัย 001

แท็ก คำค้นหา