สำนักงาน กสทช. เตรียมจัดทำคู่มือสอบบัตรผู้ประกาศใหม่ เพื่อวางกรอบผู้ดำเนินรายการวิทยุโทรทัศน์ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

001สำนักงาน กสทช. เตรียมจัดทำคู่มือสอบบัตรผู้ประกาศใหม่ เพื่อวางกรอบผู้ดำเนินรายการวิทยุโทรทัศน์ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงจริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิด ชอบต่อผู้รับชมรวมทั้งสามารถกำกับดูแลกันเองได้

**** สำนักงาน กสทช. เตรียมจัดทำคู่มือสอบบัตรผู้ประกาศใหม่……

ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช. โดย สำนักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมบริการอย่างทั่วถึง ได้มีการจัดทำคู่มือเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับใหม่ แทนคู่มือเดิมที่มี 3 ระดับ คือระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง โดยคู่มือใหม่รวมเป็นเล่มเดียว แบ่งเนื้อหาเป็น 5 หมวด คือ หมวดความรู้ทั่วไป หมวดกำกับดูแลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หมวดคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อสังคม หมวดการผลิตรายการ และหมวดมาตรฐานการใช้ภาษา

คู่มือเล่มนี้มีการปรับปรุงจากเดิม หลายส่วน เนื่องจากที่ผ่านมาสำนักงาน กสทช.พบปัญหาและมีเรื่องร้องเรียน เช่น การดำเนินรายการที่สร้างความแตกแยก เลือกข้าง ยุยงปลุกปั่นให้ประชาชนผู้รับชมรายการวิทยุและโทรทัศน์ รวมทั้งการโฆษณาขายสินค้าที่หลอกลวงประชาชน หากผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว ละเลยการกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง หรือขาดการศึกษาหาความรู้ในสิ่งที่ถูกต้อง รวมทั้งขาดจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม อาจเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีต่อเด็กและเยาวชน ก่อให้เกิดการเลียนแบบ และอาจสร้างปัญหาให้กับสังคมในอนาคตได้ ล่าสุดการจัดทำร่างคู่มือฯ เรียบร้อยแล้ว ล่าสุดการจัดสนทนากลุ่ม โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านนิเทศศาสตร์ ภาษาศาสตร์ มาให้ข้อเสนอแนะต่อร่างคู่มือดังกล่าว

“คู่มือเล่มนี้ ถือเป็น กรอบของผู้ดำเนินรายการซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความมีจริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อผู้รับชมรวมทั้งสามารถกำกับดูแลกันเองได้ เพราะปัจจุบันผู้ที่ไม่ใช่สื่อ ก็ทำหน้าที่เป็นสื่อ ดังนั้นผู้ประกาศควรมีจริยธรรมในการนำเสนอ ให้แตกต่างจากคนเหล่านั้น” กสทช.ธวัชชัย กล่าว

ดาวน์โหลดเอกสารคลิก!! รายละเอียดข่าว (29-11-2559)

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวสื่อ เพิ่มเติมทาง Face book  เพจ : สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

 

 

แท็ก คำค้นหา