ขอเชิญส่งผลงานนักศึกษาประกวดผลงานสารคดีเชิงข่าวทางวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ รางวัล “สายฟ้าน้อย” ครั้งที่ 12

banner%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a212ด้วย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  ร่วมกับ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดโครงการประกวดผลงานสารคดีเชิงข่าวทางวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ สำหรับนักศึกษาที่เรียนด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน สาขาวิทยุและโทรทัศน์  ภายใต้ชื่อรางวัล “สายฟ้าน้อย” ครั้งที่ 12 เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถด้านการผลิตรายการ และเปิดโอกาสให้ได้นำเสนอความคิดสร้างสรรค์   อันจะเป็นช่องทางในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วิชาชีพหลังจากจบการศึกษาต่อไป

ทั้งนี้ การประกวด  คือ  สารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียง จำนวน 1 ประเภท โดยส่งผลงานเข้าประกวดในนามมหาวิทยาลัย ได้ 5 เรื่อง สำหรับสารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียง  และสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ จำนวน 4 ประเภท  โดยส่งผลงานเข้าประกวดในนามมหาวิทยาลัย ได้ 3 เรื่องต่อประเภท สำหรับสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์  สมาคมฯ เปิดรับผลงานส่งประกวด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559  ซึ่งมหาวิทยาลัยต่างจังหวัด จะถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ และต้องส่งเป็น EMS เท่านั้น (รายละเอียดหลักเกณฑ์ตามเอกสารแนบ) และจะประกาศผลรางวัลในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก

ประเภทรางวัล

ด้านวิทยุ แบ่งออกเป็น 1 ประเภท ดังนี้

  1. สารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียง

                 1.1 รางวัลดีเด่น โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 15,000 บาท 1 รางวัล

1.2 รางวัลชมเชย โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 5,000 บาท 3 รางวัล

 ด้านโทรทัศน์ มี 4 ประเภท คือ

  1. สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทวิถีชุมชนดีเด่น

1.1    รางวัลดีเด่น โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 20,000 บาท

1.2    รางวัลชมเชย โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 10,000  บาท

นิยาม วิถีชุมชนดีเด่น หมายถึง ชีวิตความเป็นอยู่ทั่วไป

  1. สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทอัตลักษณ์วัฒนธรรมดีเด่น

2.1    รางวัลดีเด่น โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 20,000 บาท

2.2    รางวัลชมเชย โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 10,000  บาท

นิยาม อัตลักษณ์วัฒนธรรมดีเด่น หมายถึง ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณี

  1. สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทสิ่งแวดล้อมดีเด่น

3.1    รางวัลดีเด่น โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 20,000 บาท

3.2    รางวัลชมเชย โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 10,000  บาท

  1. สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทข่าวทั่วไปดีเด่น

4.1    รางวัลดีเด่น โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 20,000 บาท

4.2    รางวัลชมเชย โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 10,000  บาท

 “ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่ผลิตโดยนักศึกษาในทีมเท่านั้น หากคณะกรรมการตัดสินรางวัลฯ ตรวจสอบพบว่าผลงานหรือบางส่วนของผลงานมิได้ผลิตโดยนักศึกษาในทีมโดยตรง  คณะกรรมการจะตัดสิทธิและไม่พิจารณาผลงานชิ้นนั้นที่ส่งเข้าประกวด  เนื่องจากคณะกรรมการตัดสินรางวัลฯ ต้องการให้นักศึกษามีความซื่อสัตย์สุจริตในกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นเรื่องจริยธรรมและความรับผิดชอบ”     **ความเห็นคณะกรรมการตัดสิน ให้ถือเป็นที่สุด**

การส่งผลงานเข้าประกวด

ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ สามารถผลิตงานในนามบุคคลหรือกลุ่มบุคคลก็ได้ แต่ต้องไม่เกินกลุ่มละ 5 คน โดยสามารถมีอาจารย์ที่ปรึกษาได้กลุ่มละ 1 คน

สารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียง มีความยาวระหว่าง 3-5 นาที (ห้ามเกิน 5 นาที) และส่งผลงานในนามมหาวิทยาลัย จำนวนไม่เกิน 5 ชิ้น / ประเภท โดยมีจดหมายนำส่งจากมหาวิทยาลัย และใช้แบบฟอร์มการส่งผลงานของสมาคมฯ รวมทั้งส่งผลงานในรูปแบบ CD จำนวน 9 ชุด

สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ มีความยาวระหว่าง 3-5 นาที (ห้ามเกิน 5 นาที) และส่งผลงานในนามมหาวิทยาลัย จำนวนไม่เกิน 3 ชิ้น / ประเภท โดยมีจดหมายนำส่งจากมหาวิทยาลัย และใช้แบบฟอร์มการส่งผลงานของสมาคมฯ รวมทั้งส่งผลงานในรูปแบบ DVD จำนวน 9 ชุด

หมายเหตุ         การส่งผลงานเข้าประกวด หากผิดหลักเกณฑ์การประกวด จะไม่ได้รับการพิจารณา

หลักฐานการส่งผลงาน

  1. สารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียง บันทึกลงแผ่นบันทึกข้อมูล (Compact Disc: CD) จำนวน 9 แผ่น ต่อหนึ่งผลงานที่ส่งประกวด โดยใช้สกุลไฟล์ .mp3 .wav
  2. สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ บันทึกลงแผ่นบันทึกข้อมูลภาพ (Video Compact Disc: DVD) จำนวน 9 แผ่น ต่อหนึ่งผลงานที่ส่งประกวด โดยใช้สกุลไฟล์ .mov .mpeg4
  3. รายละเอียดของผลงาน ประกอบด้วย (เอกสารข้อ 3.1+ข้อ 3.2+ข้อ 3.3 จำนวน 9 ชุด-ไม่ต้องแยกชุด)

3.1 ชื่อเรื่อง ชื่อผู้จัดทำ(ไม่เกิน 5 คน) ชื่อทีม ชื่ออาจารย์ผู้รับรอง เบอร์ติดต่อผู้จัดทำและอาจารย์ผู้รับรอง และชื่อสถาบันการศึกษาที่สังกัด โดยระบุประเภทที่ต้องการส่งให้ชัดเจน (ตามแบบฟอร์ม-กรุณาเขียนให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเฉพาะรายชื่อผู้จัดทำ เบอร์และชื่อทีม)

3.2 บทคัดย่อสรุปเรื่องราว พร้อมเหตุผลประกอบในการนำเสนอผลงานดังกล่าว ความยาวไม่เกิน

1 – 2 หน้า โดยอธิบายในประเด็นดังนี้  (ตามแบบฟอร์ม)

(1) วัตถุประสงค์ในการเสนอผลงาน

(2) ความเด่น ลักษณะเฉพาะหรือความพิเศษของผลงาน

(3) คุณค่าของผลงาน

                  3.3 บทสมบูรณ์ (Script) ของผลงาน

***ทั้งนี้ทางสมาคมฯ ขอรายละเอียดของผลงาน (ไฟล์เอกสารข้อ 3.1 + ข้อ 3.2 + ข้อ 3.3) ให้บันทึกลงแผ่น CD เป็นไฟล์ doc ส่งมาด้วย จำนวน 1 แผ่น

  1. ส่งผลงานมายัง สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 538/1 ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2243-8479 และ 0-2243-8489

หมดเขตรับผลงานวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559

มหาวิทยาลัยต่างจังหวัด ถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ และต้องส่งเป็น EMS เท่านั้น

 *****  การส่งผลงานเข้าประกวด หากไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การประกวด จะไม่ได้รับการพิจารณา อ่านหลักเกณฑ์การประกวด

และดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที่ www.thaibja.org และทางเฟสบุ๊ค www.facebook.com/thaibja และ Thai Broadcast Journalist

 ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม        ศันสนีย์  ชัยประเสริฐ / กมลรัตน์ มลธุรัช  โทร 0-2243-8479 หรือ 08-6522-4288

ดาวน์โหลดเอกสาร ดังนี้

1. หลักเกณฑ์การประกวดข่าว-สารคดีวิทยุและโทรทัศน์ >>> คลิก!!! <<<

2. ใบปะหน้าส่งข่าวประกวด และ แบบฟอร์มส่งข่าวประกวด >>> คลิก!!! <<<

แท็ก คำค้นหา