ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับนิสิตนักศึกษา ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสายฟ้าน้อย #14

%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87font%e0%b8%aa%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%89ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับนิสิตนักศึกษาเข้าสู่ก้าวแรกของการเป็นนักข่าวมืออาชีพ กับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสายฟ้าน้อย#14

ประกาศรายชื่อนิสิต/นักศึกษาผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สายฟ้าน้อย รุ่นที่ 14 จำนวน 64 คน  สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพด้านวิทยุและโทรทัศน์ โดยการสนับสนุนของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าว “สายฟ้าน้อย” รุ่นที่ 14 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 13 – วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559 เพื่อฝึกทักษะส่งเสริมและเตรียมความพร้อมของนิสิตนักศึกษาสาขาวิทยุและโทรทัศน์ ในสถาบันอุดมศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านสื่อสารมวลชน วิทยุและโทรทัศน์ ทั่วประเทศ จำนวน 60 คน ให้มีความรู้ความเข้าใจในทักษะวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนโดยเฉพาะด้าน Broadcasting และสื่อใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่การเป็นนักข่าว นักสื่อสารมวลชนมืออาชีพ
โดย สมาคมฯ ได้ทำการเปิดรับสมัครไปตั้งแต่วันที่ 6 ก.ย. 2559 และ ปิดรับสมัครไปแล้วเมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2559
ในการนี้ สมาคมฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นักข่าวสายฟ้าน้อย รุ่นที่ 14
ตามรายชื่อดังนี้ (*กรุณาดูไฟล์ภาพประกอบ) และรายชื่อด้านล่าง

ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวสายฟ้าน้อยรุ่นที่ 14 จะต้องเตรียมตัวดังนี้
1.ระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 13 – วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559 ที่จังหวัดอยุธยาต้องอยู่จนครบวันอบรม แต่วันแรกให้มาเจอกันที่กรุงเทพฯ เพื่อเดินทางไปพร้อมกัน
2.วันแรกให้ใส่ชุดนักศึกษา รองเท้าหุ้มส้น มาพร้อมกระเป๋าเดินทาง เจอกันที่อาคารทรูทาวเวอร์ ชั้น 1 (ถนนรัชดาภิเษก) *** หากเดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) ให้ลงสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ออกทางออกที่ 2 เดินตรงไปทางซ้าย ประมาณ 200 เมตร (หรือนั่งจักรยานยนต์รับจ้าง)
3.ลงทะเบียนเวลา 8.00-8.30 น. ที่อาคารทรูทาวเวอร์
4.วันอบรมให้ใส่ชุดไปรเวท เน้นสุภาพ ไม่ใส่ขาสั้น+กระโปรงสั้น
5.สำหรับนักศึกษาต่างจังหวัด ให้เก็บตั๋วรถทัวร์ (ชั้น 3 / ป.2) หรือรถไฟ (ไม่ใช่ชั้น 1) มาเบิกกับทางสมาคมฯ ได้ – กรณีอยู่ปริมณฑล ดูความเหมาะสมอีกครั้ง (ให้เก็บตั๋วมาก่อน – ถ้ามี)
6.ให้นำอุปกรณ์ที่สามารถนำมาได้พร้อมสายโหลดมาด้วย รวมถึงอุปกรณ์อื่น ๆ ถ้ามี
7.ยารักษาโรคส่วนตัว (กรณีมีโรคประจำตัว)
8.ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์
9.เตรียมข้อมูล –ประเด็นข่าวสำหรับลงพื้นที่ จ. พระนครศรีอยุธยา
10.มีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยโทรศัพท์ หรือ
———————————————————–

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ประกาศรายชื่อนิสิต/นักศึกษา
ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าว “สายฟ้าน้อย” รุ่นที่ 14 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 13 – วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1 นายธนพงศ์ ศรีราวงศ์ มทร.รัตนโกสินทร์ วข.วังไกลกังวล
2 นาย ทัศมะ ฉิมพลี มทร.รัตนโกสินทร์ วข.วังไกลกังวล
3 นาย ธีรยุทธ จันทร์สุข มรภ.สุราษฎร์ธานี
4 นางสาวสรัลพร นาคสุข มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5 นายพริสม์ จิตเป็นธม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6 นางสาววารี บัวบุศย์ มรภ.อุดรธานี
7 นางสาวปรียารัตน์ แสนเข็ม มรภ.อุดรธานี
8 นายสิทธิเดช ผงสิริ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9 นางสาวนิศา กุมาร อโรร่า มรภ.เชียงใหม่
10 นางสาวสุทธิดา ปุกคำ มรภ.เชียงใหม่

11 นายกิตติชัย เอกตะ มรภ.เชียงใหม่
12 นางสาวเขมมิกา ชัยเนตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
13 นายภูวเดช ฉัตรทิวาพร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14 นางสาวธัญย์ชนก อุดมศิลป์ มรภ.นครสวรรค์
15 นางสาวธนาภรณ์ คชชัย มรภ.นครสวรรค์
16 นางสาวนฤมล วรรณพริ้ง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
17 นางสาวณิชารีย์ จินดาธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
18 นางสาวธัญวรัตน์ คงถาวร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
19 นายสุริ คงกะพันธ์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
20 นายทศพล เพิ่มพูล มหาวิทยาลัยรังสิต
21 นางสาวนิศารัตน์ เกียรติกิจพิศาล มหาวิทยาลัยรังสิต
22 นายภาณุพงศ์ เดชอุดม มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

23 นายณัฐภาส คล้ายเข็ม มทร.ธัญบุรี
24 นางสาวภาวิณี ผุยภูงา มทร.ธัญบุรี
25 นางสาวยอดธิดา พระพรหม มทร.ธัญบุรี
26 นายเกริกฤทธิ์ พวงมณี มรภ.ลำปาง
27 นายนินธนา หมื่นวังใน มรภ.ลำปาง
28 นายธีระชัย มากสังข์ มรภ.นครศรีธรรมราช
29 นางสาวกัลยา บุญกำเนิด มรภ.นครศรีธรรมราช
30 นางสาวพลอยวิจิตต์ สิริวรรธนะ มหาวิทยาลัยศิลปากร
31 นางสาวทิพย์ศิรินทร์ รุจิระพงศ์ไพศาล มหาวิทยาลัยศิลปากร
32 นาย คมกริช หาญกล้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
33 นางสาวศิรัญยา แพทย์ขิม มรภ.ภูเก็ต
34 นางสาวทิพวรรณ เภาวนะ มรภ.ภูเก็ต
35 นางสาววาสนา ศุภกำเนิด มรภ.เทพสตรี
36 นายอดิศักดิ์ นามรส มหาวิทยาลัยศรีปทุม
37 นายษณกร เทวฤทธิ์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
38 นางสาวพรชนก ไทยเกษม มรภ.สวนสุนันทา
39 นายสิริชัย แดงพู มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
40 นางสาววรรณิกา จันพุดซา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

41 นายถวัลย์ศักดิ์ พันธุ์ดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
42 นางสาวปรางคณิต บุญเผย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
43 นายนฤเบศร์ สมบูรณ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
44 นางสาวกรกมล หวลหอม มหาวิทยาลัยบูรพา
45 นางสาวจุฑาชล ตั้งไพศาลสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
46 นายสัจจะ หาญต๊ะ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
47 นางสาวมนสิชา แซ่แต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
48 นางสาวกนกวรรณ ทองเสน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
49 นายอุดมศักดิ์ ธรรมโชติ มหาวิทยาลัยทักษิณ
50 นายวรภัทร์ วรนารถ มหาวิทยาลัยทักษิณ
51 นางสาวนภัสวรรณ มาคิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
52 นายวิวัฒน์ชัย กุดแก้ว มรภ.จันทรเกษม
53 นายกมลธร โกมารทัต มหาวิทยาลัยเนชั่น
54 นางสาวคัทลียา มั่นจิตต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
55 นายรัตนพล พงษ์ละออ มหาวิทยาลัยนเรศวร
56 นางสาวพันไมล์ มณีดำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
57 นางสาวอุไรวรรณ มูสิกธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
58 นางสาวซูฟียะห์ มาหนิ มรภ.สงขลา
59 นางสาวยุวดี รัตนโกสม มรภ.สงขลา
60 นางสาวสิดาพร ภิรมย์ มรภ.สงขลา
61 นางสาวกมลลักษณ์ นุ่นรอด มรภ.หมู่บ้านจอมบึง
62 นางสาวเบญจพร มั่นการ มรภ.หมู่บ้านจอมบึง
63 นายชิราวุธ จันทาศรี มรภ.สกลนคร
64 นางสาวทิพยาภรณ์ ชาดีกรณ์ มรภ.สกลนคร

*********************************************************************

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เพจ Face book : สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

แท็ก คำค้นหา