ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนและผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟังการปาฐกถา “คนสื่อในอนาคต”… “ทางรอดสื่อไทย ในยุคที่ใครๆ ก็เป็นสื่อได้”

poster

เนื่องในโอกาส สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เข้าสู่ปีที่ 16   สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนและผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟังการปาฐกถา
“คนสื่อในอนาคต”… “ทางรอดสื่อไทย ในยุคที่ใครๆ ก็เป็นสื่อได้” โดย สุทธิชัย หยุ่น ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
และกองบรรณาธิการ บมจ. เนชั่น มัลติมีเดียกรุ๊ป
*ในวันเสาร์ที่ 17 ก.ย. 2559 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก

*** ต่อจากนั้น ตั้งแต่เวลา 15.00 น. – 17.30 น.
ขอเชิญสมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ทุกท่าน
เข้าร่วม การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ตามกำหนดการดังนี้

– รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานของสมาคมฯ ในรอบปี 2558 – 2559

– รายงานสถานะทางการเงิน / รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
– การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบสอบบัญชี

***- การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 10
– การเลือกตั้งคณะกรรมการจริยธรรมวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์

– วาระอื่นๆ (ถ้ามี)

***16.30 – 17.30 น. พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
17.30 น. จบการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

เรื่อง ขอเชิญร่วมงาน ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

เรียน สมาชิก สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
สำหรับงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ได้กำหนดให้มีวาระการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าววิทยุและ โทรทัศน์ไทยชุดใหม่ จำนวนไม่น้อยกว่า 11 คน แต่ไม่เกิน 15 คน เพื่อมาดำรงตำแหน่งแทนชุดปัจจุบันซึ่งจะหมดวาระลงหลังจากดำรงตำแหน่งครบวาระ 2 ปี โดยจะจัดขึ้น ในวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559 เวลา 13.00 – 17.30 น. ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก ภายในงานจะมีเวทีปาถกฐา “คนสื่อในอนาคต…ทางรอดสื่อไทย ในยุคที่ใครๆ ก็เป็นสื่อได้” โดย สุทธิชัย หยุ่น ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารและกองบรรณาธิการ บมจ. เนชั่น มัลติมีเดียกรุ๊ป และต่อด้วยการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ของสมาคมฯ, พร้อมทั้งการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 10 และพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมฯ

 

หมายเหตุ – ท่านสามารถตรวจสอบสถานภาพการเป็นสมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
ได้ทางโทรศัพท์ 0-2243-8479 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น.

***************************************************

กำหนดการ

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
และเวทีปาฐกถา โครงการ “คนสื่อในอนาคต” “ทางรอดสื่อไทย ในยุคที่ใครๆ ก็เป็นสื่อได้”
วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559 เวลา 13.00 – 17.30 น.
ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก
——————————————————————————-
13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน
13.30 – 14.30 น. เวทีปาฐกถา “คนสื่อในอนาคต”… “ทางรอดสื่อไทย ในยุคที่ใครๆ ก็เป็นสื่อได้”
โดย นายสุทธิชัย หยุ่น ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
และกองบรรณาธิการ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดียกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
14.30 – 15.00 น. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปาฐกถา และ ผู้เข้าร่วมเวที
15.30 – 16.30 น. การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
– รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานของสมาคมฯ ในรอบปี 2558 – 2559
– รายงานสถานะทางการเงิน / รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
– การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบสอบบัญชี
– การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 10
– การเลือกตั้งคณะกรรมการจริยธรรมวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์
– วาระอื่นๆ (ถ้ามี)
16.30 – 17.30 น. พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
17.30 น. จบการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

โปสเตอร์งานประชุมใหญ่2559-resize

แท็ก คำค้นหา