เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกสมาคมฯ ภายในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559

ที่ สขวท. 110 / 9 / 2559

6 กรกฎาคม 2559

 

เรื่อง    การสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก

เรียน    สมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ประกาศทุนสนับสนุนบุตร-ธิดาสมาชิก

 

ด้วย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เปิดให้สมาชิกสมาคมฯ สมัครขอรับทุนการศึกษาบุตร-ธิดา เพื่อสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุตร – ธิดาสมาชิกสมาคมฯ  ตั้งแต่ระดับ อนุบาล –อุดมศึกษา ทุนละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) จำนวน  40  ทุน  โดยส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ มาที่สมาคมฯ เพื่อพิจารณา ภายในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 (ก่อนเวลา 18.00 น.) และจะมีพิธีมอบทุนดังกล่าวในวันประชุมใหญ่สมาคมฯ

สำหรับงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สมาคมฯ จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559 ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก โดยภายในงานภาคเช้า เวลา 09.30 – 12.30 น. จะมีเวทีเสวนา “คนสื่อในอนาคต” ภาคบ่ายเวลา 13.30 – 16.30 น. เป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สมาคมฯ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมฯ  โดยสามารถติดตามตามข่าวสาร กิจกรรมสมาคมฯ ทางเว็บไซต์ www.thaibja.org หรือ www.facebook.com/thaibja หรือติดต่อที่เบอร์ 0-2243-8479, 08-6522-4288

ทั้งนี้ สมาชิกที่สมัครขอรับทุนการศึกษาบุตร-ธิดา ต้องชำระสามารถติดต่อชำระเงินต่ออายุสมาชิก ได้ที่สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ถนนสามเสน (ตรงข้าม รพ.วชิระ) วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00 – 18.00 น. หรือโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาราชดำเนินกลาง ชื่อบัญชี สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 030-2-52929-7 แล้วแฟกซ์สำเนาใบนำฝากกลับมาที่สมาคมฯ โทรสาร. 0-2243-8489

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพิมพ์ชญา  ทิพยธรรมรัตน์)

เลขาธิการ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

 

ประสานงาน     ศันสนีย์ ชัยประเสริฐ / กมลรัตน์ มลธุรัช โทร. 0-2243-8479, 08-6522-4288

 

ระเบียบการให้ทุนบุตร-ธิดาสมาชิก

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ประจำปี 2559

 

สืบเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อประชาชนทั่วไป คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยจึงมีนโยบายที่จะแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจให้แก่สมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  โดยมติเห็นชอบให้พิจารณามอบทุนการศึกษาแก่ บุตร-ธิดา ของสมาชิกฯ ประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

 1. การมอบทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุตร – ธิดาสมาชิกสมาคมฯ ตั้งแต่ระดับ อนุบาล –อุดมศึกษา

ทุนละ 3,000 บาท ( สามพันบาทถ้วน ) จำนวน  40  ทุน

 1. สมาชิกผู้ยื่นความจำนงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการขอรับทุน ที่สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยกำหนด
 2. สมาคมฯ จะประกาศผลและมอบทุนการศึกษาในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 (วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559)
 3. ทั้งนี้ การตัดสิน ของคณะกรรมการพิจารณาทุน ให้ถือเป็นที่สุด

 

***************************************************************************************************************************

ทางสมาคมฯ จะแจ้งสมาชิกผู้ได้รับทุน ระหว่างวันที่ 5-15 กันยายน 2559 ซึ่งจะแจ้งทางโทรศัพท์กับสมาชิกที่ได้รับทุนเท่านั้น หรือดูรายชื่อได้ที่ www.thaibja.org หรือ www.facebook.com/thaibja หรือสอบถามได้ที่ 0-2243-8479

***************************************************************************************************************************

 

เงื่อนไขการขอรับทุน

 1. ผู้ยื่นความจำนงขอรับทุนจะต้องดำรงสถานภาพเป็นสมาชิก สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย อย่างน้อย 1 ปี (นับจากวันที่รับเป็นสมาชิกสมาคมฯ) และได้ชำระเงินค่าบำรุงสมาชิกสมาคมฯ ในปีปัจจุบัน (ปี 2559) เรียบร้อยแล้ว
 2. สามารถขอรับทุนการศึกษาบุตร -ธิดาได้ครอบครัวละ 1 ทุนเท่านั้น
 3. ในกรณีที่ผู้ยื่นความจำนงเคยรับทุนของสมาคมฯ มาก่อน คณะกรรมการพิจารณาทุน จะพิจารณาให้ทุนกับสมาชิกที่ไม่เคยได้รับทุนมาก่อน หรือมีจำนวนครั้งในการรับทุนน้อยครั้งกว่า ตามลำดับ
 4. ทั้งนี้ การตัดสิน ของคณะกรรมการพิจารณาทุน ให้ถือเป็นที่สุด

 

หลักฐานประกอบการสมัคร

 1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นความจำนง (สมาชิก)
 2. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับทุน (บุตร-ธิดา)
 3. สำเนาสมุดรายงานผลการเรียนหรือหนังสือรับรองผลการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ผู้รับทุนศึกษาอยู่ (บุตร-ธิดา)
 4. หนังสือรับรองรายได้ของผู้แสดงความจำนงขอรับทุน (สมาชิก)
 5. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาของผู้แสดงความจำนงสำหรับความจำเป็นในการขอรับทุน (สมาชิก)

 

วิธีการสมัคร

กรอกรายละเอียดในใบสมัครพร้อมแนบหลักฐาน และส่งกลับให้สมาคมฯ  โดยขอรับแบบฟอร์มได้ที่ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  เลขที่ 538/1 ถ.สามเสน ดุสิต กทม. 10300  (เอกสารต้องถึงภายในวันหมดเขตรับใบสมัคร)

โทรศัพท์  02-243-8479 หรือดาวน์โหลดที่ www.thaibja.org หรือ www.facebook.com/thaibja          

 

หมดเขตยื่นใบสมัครรับทุนการศึกษาบุตร-ธิดา

ภายในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559  (ก่อนเวลา 18.00 น.)

 

 

ดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตร-ธิดา 2559

 

 

 

แท็ก คำค้นหา