ด่วน!!! …ส. นักข่าววิทยุฯ เปิดรับสมัครทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท จำนวน 1 ทุนการศึกษา

logotbjanewweb

ด้วย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เปิดรับสมัครทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขานิเทศศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  จำนวน 1 ทุน โดยได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต 100% (ไม่รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ประมาณ 10,000 บาทต่อภาคการศึกษา) สำหรับสมาชิกสมาคมฯ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ เป็นสมาชิกสมาคมฯ ไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับจากวันที่รับเป็นสมาชิกสมาคมฯ) โดยได้ชำระเงินค่าบำรุงสมาชิกสมาคมฯ ในปีปัจจุบัน (ปี 2559) เรียบร้อยแล้ว และไม่เคยศึกษาในระดับปริญญาโทมาก่อน  ทั้งนี้สมาชิกสมาคมฯ ผู้ที่สนใจจะต้องสามารถศึกษาได้จนจบหลักสูตร

ในการนี้ จึงเรียนมายังท่าน เพื่อเชิญชวนสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท โดยสามารถส่งใบสมัครพร้อมแนบบทความแสดงความคิดเห็น เพื่อบอกเป้าหมายว่าทำไมจึงต้องการศึกษาต่อ รวมถึงมีแนวคิดหรือมีความสนใจในการทำวิทยานิพนธ์เรื่องใด เพราะอะไร ส่งมาที่สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ภายในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 18.00 น. โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.thaibja.org

หมายเหตุ         ทั้งนี้ การตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาทุน ให้ถือเป็นที่สุด

 

ติดต่อสอบถาม  : ประสานงาน      กมลรัตน์  มลธุรัช / ศันสนีย์ ชัยประเสริฐ โทร.0-2243-8479 , 08-6522-4288

ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง

Letter_TBJA Member2559

ใบสมัคร ป.โท มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

แท็ก คำค้นหา