ผลการตัดสินรางวัลข่าวโทรทัศน์สืบสวนสอบสวนยอดเยี่ยม Investigative TV Journalists Awards ครั้งที่ 1

020ผลการตัดสินรางวัลข่าวโทรทัศน์สืบสวนสอบสวนยอดเยี่ยม Investigative TV Journalists Awards ครั้งที่ 1 ไทยพีบีเอส ประเดิมรางวัลยอดเยี่ยมประเภททุจริตคอรัปชันฯ ส่วนไทยรัฐทีวี – ประเภทสิ่งแวดล้อม และเนชั่นทีวี ประเภทวิถีชุมชน ได้รางวัลดีเด่น สปริงนิวส์ และ SD 28 รับรางวัลชมเชย

ผลการตัดสินรางวัลข่าวโทรทัศน์สืบสวนสอบสวนยอดเยี่ยม Investigative TV Journalists Awards ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 รางวัลยอดเยี่ยม ประเภททุจริตคอรัปชัน/กลโกง ได้แก่ข่าวเรื่อง “เปิดปม ตอน ยกเครื่อง ตม.” จาก สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ประเภทสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม รางวัลดีเด่น ได้แก่ข่าวเรื่อง “มลพิษขยะ 16 ปี แห่งความยืดเยื้อ” จาก สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี และ ประเภทวิถีชุมชนและวัฒนธรรมยอดเยี่ยม รางวัลดีเด่นได้แก่ข่าวเรื่อง “ราไวย์ของใคร” จาก สถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี นอกจากนี้ยังมีผลงานข่าวที่ได้รับรางวัลชมเชยอีก 2 รางวัล คือ สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ ข่าวเรื่อง “ชะตากรรมคนไทยพลัดถิ่น จ.ตราด” และ สถานีโทรทัศน์ SD ช่อง 28 ข่าวเรื่อง “แกะรอยสวมสิทธิ์บัตรประชาชนพระภิกษุ” ส่วนประเภทประเด็นทางสังคม ไม่มีผลงานเรื่องใดได้รับรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น

(18 มิ.ย. 2559 ) สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โดยการสนับสนุนจาก กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) และ สำนักงานคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดงานประกาศผลการตัดสินรางวัล ข่าวโทรทัศน์สืบสวนสอบสวนยอดเยี่ยม Investigative TV Journalists Awards ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559

สำหรับโครงการประกวดรางวัลข่าวโทรทัศน์สืบสวนสอบสวนยอดเยี่ยม (Investigative TV Journalists Awards) ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 มี 4 ประเภทรางวัลดังนี้ 1. ประเภทวิถีชุมชนและวัฒนธรรมยอดเยี่ยม 2. ประเภทสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม 3. ประเภททุจริตคอรัปชัน/กลโกงยอดเยี่ยม 4. ประเภทประเด็นทางสังคมต่างๆ ยอดเยี่ยม

โดยคณะผู้ดำเนินการจัดการประกวดรางวัลข่าวโทรทัศน์สืบสวนสอบสวนยอดเยี่ยม (Investigative TV Journalists Awards) กำหนดหลักเกณฑ์กติกาในการส่งผลงานเข้าประกวดแต่ละประเภท ได้ไม่เกิน 3 เรื่อง / สถานีและผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องออกอากาศจริงในช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2559 โดยได้ประกาศอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 และ ปิดรับผลงานไปเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 18.00 น. โดยมีผลงานส่งเข้าประกวดทั้งหมด 76 ข่าว แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้
1. ประเภทวิถีชุมชนและวัฒนธรรมยอดเยี่ยม จำนวน 23 ข่าว จาก 10 สถานี

2. ประเภทสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม จำนวน 18 ข่าว จาก 9 สถานี

3. ประเภททุจริตคอรัปชัน/กลโกงยอดเยี่ยม จำนวน 17 ข่าว จาก 9 สถานี

4. ประเภทประเด็นทางสังคมต่างๆ ยอดเยี่ยม จำนวน 18 ข่าว จาก 8 สถานี

ผลการตัดสินรางวัลข่าวโทรทัศน์สืบสวนสอบสวนยอดเยี่ยม Investigative TV Journalists Awards ครั้งที่ 1

ประเภทวิถีชุมชนและวัฒนธรรมยอดเยี่ยม
*รางวัลยอดเยี่ยม ไม่มีผลงานเรื่องใดได้รับรางวัล
– รางวัลดีเด่น ได้แก่ เรื่อง “ราไวย์ของใคร”
จาก สถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี ได้รับโล่เกียรติยศ
พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท
– รางวัลชมเชย ได้แก่ เรื่อง “ชะตากรรมคนไทยพลัดถิ่น จ.ตราด” จาก สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

ประเภทสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม
*รางวัลยอดเยี่ยม ไม่มีผลงานเรื่องใดได้รับรางวัล
– รางวัลดีเด่น ได้แก่ เรื่อง “มลพิษขยะ 16 ปี แห่งความยืดเยื้อ” จาก สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท
*รางวัลชมเชย ไม่มีผลงานเรื่องใดได้รับรางวัล

ประเภททุจริตคอรัปชัน/กลโกงยอดเยี่ยม
รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ เรื่อง “เปิดปม ตอน ยกเครื่อง ตม.” จาก สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท
รางวัลชมเชย ได้แก่ เรื่อง “แกะรอยสวมสิทธิ์บัตรประชาชนพระภิกษุ” จาก สถานีโทรทัศน์ SD ช่อง 28
ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

ประเภทประเด็นทางสังคมต่างๆ ยอดเยี่ยม
รางวัลยอดเยี่ยม ไม่มีผลงานเรื่องใดได้รับรางวัล
รางวัลชมเชย ไม่มีผลงานเรื่องใดได้รับรางวัล

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ตระหนักดีว่า การรายงานข่าวด้านการสืบสวนสอบสวน หรือที่ เรียกว่า Investigative Report นั้น เป็นรูปแบบของการทำข่าวเชิงลึกที่ใช้การหาข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน รอบด้านมีการตรวจสอบหลักฐานอย่างเข้มข้นเพื่อประกอบการรายงานข่าว แต่สื่อมวลชนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อมวลชนด้านข่าวโทรทัศน์กลับมีปริมาณ น้อย และไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นอีกด้วย ปรากฏการณ์ดังกล่าวสวนทางกับจำนวนปริมาณสถานีโทรทัศน์ที่มีมากขึ้น จำนวนผู้ชม ผู้ต้องการบริโภคข่าวสารเชิงสืบสวนสอบสวนเชิงลึก รวมทั้งสถานการณ์ของเหตุการณ์และปัญหาหลากหลายมิติกลับมีมากขึ้น แต่จำนวนและพื้นที่ในการนำเสนอข่าวสืบสวนเชิงลึกไม่ได้เพิ่มขึ้นไปด้วยซึ่ง ปรากฏการณ์สวนทางลักษณะนี้ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคม และการเมืองของประเทศไทย ตลอดจนความเชื่อมั่นระหว่างประเทศเป็นอย่างมาก

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้จัดทำและดำเนินการ โครงการฝึกอบรมการทำข่าวโทรทัศน์เชิงสืบสวนสอบสวน (Investigative TV Journalists Training) ให้กับนักข่าว-ช่างภาพข่าว จากสถานีโทรทัศน์ต่างๆ ผ่านมาแล้ว 4 รุ่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เพราะเงื่อนไขหนึ่งที่ไม่อาจละเลยได้เลย ในการนำเสนอข่าวโทรทัศน์นั้นเป็นการเล่าเรื่องด้วยภาพและเสียง ประกอบกับเนื้อหาที่หนักแน่นในการนำเสนอ ในขณะที่ประเด็น/เรื่อง (subject) ที่จะทำการสืบสวนสอบสวน ต้องการ การนำเสนอข้อเท็จจริงที่ ลุ่มลึก รอบด้าน มีหลักฐานที่ชัดเจน ดังนั้นการทำข่าวโทรทัศน์ด้านการสืบสวนสอบสวนจึงต้องอาศัยความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญของนักข่าวเป็นอย่างมาก นักข่าวสามารถทำข่าวในเชิงสืบสวนสอบสวนนั้นมีมากมายหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น,มิติทางด้านวัฒนธรรม,วิถีชีวิตของ ผู้คน,การละเมิดสิทธิมนุษยชน,การตรวจสอบนโยบายของรัฐในด้านต่างๆ

ต่อมาในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 – เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ภายใต้การสนับสนุนจาก กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ และ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ร่วมกันจัดกิจกรรมต่อเนื่องคือ โครงการประกวดรางวัลข่าวโทรทัศน์สืบสวนสอบสวนยอดเยี่ยม (Investigative TV Journalists Awards) ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยการจัดประกวดรางวัลข่าวโทรทัศน์สืบสวนยอดเยี่ยม มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้สถานีโทรทัศน์ต่าง ให้ความสำคัญและสนับสนุนให้มีการผลิตและและการนำเสนอข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน มากขึ้น รวมทั้งเพื่อเป็นการให้กำลังใจต่อผู้สื่อข่าวและช่างภาพรวมทั้งผู้ปฏิบัติ งานด้านข่าวโทรทัศน์ และเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการก่อนและหลังการเรียนรู้จากโครงการฝึก อบรมการทำข่าวโทรทัศน์เชิงสืบสวนสอบสวน (Investigative TV Journalists Training) —————–

012 014 016 017 018 019

ดาวน์โหลดเอกสาร

Press Release1

Press Release2

แท็ก คำค้นหา