ขอเชิญชวนส่งผลงานประกวดรางวัลข่าวโทรทัศน์สืบสวนสอบสวนยอดเยี่ยม (Investigative TV Journalists Awards) ครั้งที่ 1 !!!

investigative award

โครงการประกวดรางวัลข่าวโทรทัศน์สืบสวนสอบสวนยอดเยี่ยม
(Investigative TV Journalists Awards)

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เล็งเห็นว่า การจัดประกวดรางวัลข่าวโทรทัศน์สืบสวนสอบสวนยอดเยี่ยม (Investigative  TV Journalists Awards) เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้สถานีโทรทัศน์ต่างๆ ให้ความสำคัญและสนับสนุนการผลิตข่าวและนำเสนอข่าวเชิงสืบสวนให้มากขึ้น รวมทั้งเพื่อเป็นการให้กำลังใจผู้สื่อข่าวและช่างภาพรวมทั้งผู้ปฏิบัติงานด้านข่าวโทรทัศน์ด้วย

โครงการรางวัลข่าวโทรทัศน์สืบสวนสอบสวนยอดเยี่ยม (Investigative TV Journalists Awards) เป็นอีกหนึ่งรางวัลในวงการ สื่อมวลชนโดยเฉพาะด้านโทรทัศน์ ซึ่งอาจใช้เป็นบททดสอบและบทพิสูจน์ถึงความสามารถในการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในทักษะการผลิตข่าวและนำเสนอข่าวโทรทัศน์ด้านการสืบสวนสอบสวนมากขึ้น โดยการสนับสนุนจาก กทปส และ กสทช.  เพื่อประกาศเกียรติคุณและตัดสินมอบรางวัลแก่เจ้าของผลงานผู้ชนะการประกวด รางวัลข่าวโทรทัศน์สืบสวนสอบสวนยอดเยี่ยม (Investigative TV Journalists Awards)

โดยแบ่งประเภทรางวัลข่าวโทรทัศน์สืบสวนสอบสวนยอดเยี่ยม (Investigative TV Journalists Awards) เป็น 4 ประเภทดังนี้

 1. ประเภทวิถีชุมชนและวัฒนธรรมยอดเยี่ยม

–  รางวัลข่าวโทรทัศน์สืบสวนสอบสวน  ประเภทวิถีชุมชนและวัฒนธรรมยอดเยี่ยม  จำนวน 1 รางวัล เป็นเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  พร้อมโล่เกียรติยศ

 1. ประเภทสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม

–  รางวัลข่าวโทรทัศน์สืบสวนสอบสวน  ประเภทสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล เป็นเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  พร้อมโล่เกียรติยศ

 1. ประเภททุจริตคอรัปชัน/กลโกงยอดเยี่ยม

–  รางวัลข่าวโทรทัศน์สืบสวนสอบสวน  ประเภททุจริตคอรัปชัน/กลโกงยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล เป็นเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  พร้อมโล่เกียรติยศ

 1. ประเภททางสังคมต่างๆ อาทิ (Gender/LGBT/อาชญากรรม) และอื่นๆ ยอดเยี่ยม

–  รางวัลข่าวโทรทัศน์สืบสวนสอบสวน  ประเภททางสังคมยอดเยี่ยม  จำนวน 1 รางวัล เป็นเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  พร้อมโล่เกียรติยศ

คณะผู้จัดการโครงการประกวดรางวัลข่าวโทรทัศน์สืบสวนสอบสวนยอดเยี่ยม (Investigative TV Journalists Awards)  เห็นสมควรให้มีการจำกัดจำนวนเรื่องในแต่ละประเภทดังนี้

 1. ประเภทวิถีชุมชนและวัฒนธรรม ส่งผลงานได้ไม่เกิน 3 เรื่อง / สถานี
 2. ประเภทสิ่งแวดล้อม ส่งผลงานได้ไม่เกิน 3 เรื่อง / สถานี
 3. ประเภททุจริตคอรัปชัน/กลโกง ส่งผลงานได้ไม่เกิน 3 เรื่อง / สถานี
 4. ประเภททางสังคมต่างๆ อาทิ (Gender/LGBT) ส่งผลงานได้ไม่เกิน 3 เรื่อง / สถานี

โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องออกอากาศ ช่วงระยะเวลา

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2559

***ปิดรับสมัครผลงานภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 18.00 น.

ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์นับจากวันที่ตีตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559***

โปสเตอร์ 02 ปรับแก้03

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้ผู้จัดทำข่าวของสถานีโทรทัศน์ทุกประเภท มีการพัฒนาความคิดและเป้าหมายในการทำงาน โดยเน้นการผลิตข่าวที่มีคุณภาพและมีคุณค่าต่อการสร้างสรรค์และเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ดีขึ้น
 2. เพื่อสนับสนุนและกระตุ้นให้ผู้ผลิตข่าวโทรทัศน์มีจิตสำนึก รวมทั้งให้ความสำคัญกับเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อมวลชนในการผลิตข่าว
 1. เพื่อส่งเสริมกำลังใจของผู้ปฏิบัติงานด้านการทำข่าวโทรทัศน์ ซึ่งเป็นวิชาชีพด้านการสื่อสารมวลชนแขนงหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน

ลักษณะของข่าวและสารคดีเชิงข่าวที่ส่งเข้าประกวด

ข่าวเชิงสืบสวน ได้แก่ ข่าวเปิดโปงสิ่งที่ยังไม่เคยถูกเปิดเผยมาก่อน  เป็นการกล่าวถึงภาพรวมของเรื่องราวมากกว่าการให้ความสำคัญกับเหตุการณ์ใดโดยเฉพาะ  ไม่ใช่การเสนอข่าวโดยใช้แหล่งข่าว3

เพียงแหล่งเดียวหรือข่าวจากการแถลงข่าวเท่านั้น    อีกทั้งต้องอาศัยการศึกษาค้นคว้า วิจัยในระยะยาวด้วยความทุ่มเททั้งเวลาและความพยายาม และเป็นเรื่องราวที่มีคุณค่า เกิดผลกระทบต่อสังคม  นอกจากนี้ ยังควรเป็นข่าวที่ทำขึ้นใหม่โดยเพิ่มเติมความรู้ในสิ่งที่ทราบกันอยู่แล้วเช่น อธิบายปัญหาสังคมที่มีความซับซ้อน ฯลฯ

ทั้งนี้ ข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน จะต้องนำเสนอในรูปแบบของการรายงานข่าวในช่วงเวลาของข่าวโทรทัศน์ทุกประเภท รายการประเภทข่าว ในช่วงเวลาใดก็ได้

สารคดีเชิงข่าว ได้แก่ ข่าวที่ถูกนำเสนอในรูปแบบของสารคดีที่มีความหลากหลายทั้งในด้านกระบวนการผลิต เนื้อหา  การสอดแทรกข้อมูลที่บอกถึงภูมิหลังที่มาของเรื่อง ทำให้เห็นแง่มุมต่างๆ ของประเด็นข่าว  การใช้ภาษาบรรยาย ภาพและเสียงประกอบได้อย่างสอดคล้องกลมกลืน โดยนำเสนออย่างสร้างสรรค์

สารคดีเชิงข่าวดังกล่าว จะต้องยึดหลักการเบื้องต้นของการนำเสนอข่าว ได้แก่ องค์ประกอบด้านแหล่งข่าวที่ต้องมีความรอบด้าน ทันต่อเหตุการณ์หรือเป็นเหตุการณ์ข่าวที่เกิดในอดีต แต่มีผลกระทบถึงภาวะปัจจุบัน ทั้งนี้ สารคดีเชิงข่าวจะปรากฏในรายการใดก็ได้ แต่สาระในสารคดีเชิงข่าวชิ้นนั้น จะต้องเป็นข้อเท็จจริง มิใช่เหตุการณ์สมมติที่มีการสร้างขึ้น

การดำเนินการส่งเข้าประกวด***

 1. การผลิต จะต้องเป็นข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวที่ผู้สื่อข่าวในสถานีเป็นผู้ดำเนินการผลิตเอง โดยสามารถส่งเข้าประกวดในนามของสถานีโทรทัศน์ ทั้งนี้ สถานีที่ส่งข่าวเข้าประกวดต้องจดทะเบียนในประเทศไทยและเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ข่าวนั้นๆ ด้วย
 2. ช่วงเวลาของข่าว จะต้องเป็นข่าวที่เผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์หรือเคเบิลทีวีในประเทศไทย ในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2558  ถึงวันที่ 30 เมษายน 2559
 3. การส่งข่าวเข้าประกวด ต้องส่งผลงานภายในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 18.00 น.

 โดยผู้จัดส่งข่าวเข้าประกวดแต่ละท่านและแต่ละสถานี กรุณาดำเนินการดังนี้

3.1 ทำจดหมายนำส่งข่าวที่เข้าประกวด ว่ามีจำนวนกี่เรื่อง ส่งเข้าประกวดในประเภทใด พร้อมเบอร์ติดต่อผู้ประสานงาน และผู้บริหารสถานีหรือบรรณาธิการข่าวเซ็นรับรอง

3.2  จัดทำไฟล์ pdf  รายละเอียดต่างๆ ของข่าวแต่ละข่าวที่ส่งเข้าประกวด ดังนี้

– ชื่อเรื่อง ชื่อผู้จัดทำ  เบอร์ติดต่อ               – ข่าวชิ้นนี้มีคุณค่าต่อสังคมอย่างไรบ้าง

– บทคัดย่อสรุปเรื่องราว                            – วันและเวลาที่เกิดข่าวดังกล่าว

–  วัตถุประสงค์ที่จัดทำข่าวชิ้นนี้                – วัน เวลา และสถานีที่ออกอากาศ

–  ความยากลำบากหรือวิธีการที่ใช้ในการจัดทำข่าว

3.3  จัดทำไฟล์ pdf  บทของข่าว (Script)

3.4 จัดทำชิ้นผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นสกุลไฟล์  .mpeg4 เท่านั้น เพื่อความสะดวกต่อการเปิดไฟล์ดูผลงานที่ส่งเข้าประกวดของคณะกรรมการตัดสินรางวัล

3.5 จัดส่งเป็น harddisk  หรือ thumbdrive  จำนวน 1 ชุด / ต่อเรื่อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

– ไฟล์ pdf  รายละเอียดต่างๆ ของข่าวแต่ละข่าวที่ส่งเข้าประกวด  (ตามข้อ 3.2 และ ข้อ 3.3)

ไฟล์ผลงานที่ส่งเข้าประกวด เป็นสกุลไฟล์  .mpeg4  (ตามข้อ 3.4)

 1. การตัดสินข่าวที่ส่งเข้าประกวด คณะกรรมการประกวดข่าวโทรทัศน์ยอดเยี่ยม จะเป็นผู้พิจารณาตัดสินตามกรอบหลักเกณฑ์ในการตัดสิน และถือคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สุด

หลักเกณฑ์ในการตัดสิน

โครงการประกวดรางวัลข่าวโทรทัศน์สืบสวนสอบสวนยอดเยี่ยม (Investigative TV Journalists Awards)  พิจารณาจากองค์ประกอบต่างๆ ของข่าวและสารคดีเชิงข่าวที่ส่งเข้าประกวด  ดังต่อไปนี้

 1. คุณค่าของข่าว

1.1 ความมีประโยชน์และมีคุณค่าต่อประเทศชาติและประชาชน

– สร้างสรรค์สังคม  โดยส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในสังคมไทย

– ให้แง่คิด เตือนใจ เตือนภัย ชี้แนะแนวทางที่ถูกต้อง

1.2  รักษาสิทธิ เสรีภาพ และความเป็นธรรมในสังคมไทย

– ทำหน้าที่ของสื่อมวลชนที่เฝ้าคอยระแวดระวังในการรักษา สิทธิและเสรีภาพของประชาชน

– ปกป้องมิให้เกิดความอยุติธรรมขึ้นในสังคมไทย

1.3 ความมีจริยธรรมในการเสนอข่าว

– มีความรับผิดชอบ

– มีความสุภาพ  ซื่อสัตย์

– ปฏิบัติหน้าที่เพื่อสาธารณประโยชน์

 1. คุณภาพของข่าว

2.1  ความสมบูรณ์ของข่าว

– เนื้อหาสาระของข่าวมีความสมบูรณ์ และมีความต่อเนื่อง

– การสื่อความหมายด้วยภาพได้ดี

– ความสอดคล้องของสาระและภาพข่าว

2.2  ความถูกต้องของข่าว

– ตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น

– ไม่มีการบิดเบือนข่าว

2.3  ความสมดุลและเที่ยงธรรม

– ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่ตกเป็นข่าว

2.4  ความทันสมัยของข่าว

–  มีความฉับไวทันต่อเหตุการณ์

การส่งผลงานประกวด

            ผู้ที่สนใจโปรดส่งข่าวโทรทัศน์เข้าร่วมการประกวดได้ที่   สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย   (อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ตรงข้าม โรงพยาบาลวชิระ) เลขที่  538/1 ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม. 10300
โทร. 0-2243-8479 / 08-6522-4288   ปิดรับผลงานภายใน วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559  เวลา 18.00 น.

 

*** ดาวน์โหลดไฟล์ใบสมัคร ด้านล่างนี้ ****

แบบฟอร์มส่งผลงานประกวดรางวัลข่าวโทรทัศน์สืบสวนสอบสวนยอดเยี่ยม ครั้งที่ 1

เอกสารโครงการ Project Investigative TV Journalists Awards

 

แท็ก คำค้นหา