สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เตรียมจัดงานประกาศผลการตัดสินรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี พ.ศ. 2558

อนุกลั่นกรอง ราวลัแสงชัย 05สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เตรียมจัดงานประกาศผลการตัดสินรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี พ.ศ. 2558 ในวันที่ 25 พ.ค.58 กระบวนการพิจารณาตัดสินรางวัลฯ เริ่มจาก บรรณาธิการและผู้แทนร่วมจากสถานีโทรทัศน์ต่างๆ ร่วมประชุมในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานข่าวและสารคดีโทรทัศน์ รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี 2558 ก่อนส่งผลการพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกผลงานให้คณะกรรมการตัดสินรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ พิจารณาตัดสินรางวัลภายในเดือน เม.ย. นี้

วันนี้(16 มี.ค. 2559) สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ซึ่งได้รับมอบหมายจากมูลนิธิแสงชัย     สุนทรวัฒน์ ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดประกวดรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี 2558 ได้มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง ผลงานข่าวและสารคดีโทรทัศน์ รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี พ.ศ. 2558 โดยมีบรรณาธิการบริหารหรือผู้แทนร่วมจากสถานีโทรทัศน์ต่างๆ ส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง ผลงานข่าวและสารคดีโทรทัศน์ รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี 2558 ในวันนี้จำนวน 11 คน จาก 11 สถานีโทรทัศน์ จากจำนวน 14 สถานีโทรทัศน์ ที่ส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลฯ ซึ่งผลงานที่ส่งเข้าประกวดจำนวน 96 เรื่อง ใน 3 ประเภทหลัก ดังนี้ 1.ประเภทข่าวเชิงสืบสวน จำนวน 29 เรื่อง 2.ประเภทสารคดีเชิงข่าว จำนวน 39 เรื่อง และ 3. ประเภทข่าวเหตุการณ์ จำนวน 28 เรื่อง ซึ่งในวันนี้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ได้ร่วมประชุมหารือกันถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณากลั่นกรองผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้ง 96 ชิ้น ต่อจากนั้นคณะอนุกรรมการกลั่นกรองรางวัลฯ จะนัดประชุมร่วมกันอีกครั้งปลายเดือน เม.ย. นี้ เพื่อส่งผลการพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกผลงานให้คณะกรรมการตัดสินรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ตัดสินรางวัล

รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ มีวัตุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้ผู้จัดทำข่าวของสถานีโทรทัศน์ทุกประเภทให้มีคุณภาพและมีคุณค่าต่อการสร้างสรรค์และเปลี่ยนแปลงสังคม และให้กำลังใจของผู้ปฏิบัติงานด้านการทำข่าวโทรทัศน์ โดยในปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี 2558 ประเภทรางวัลข่าวโทรทัศน์ยอดเยี่ยม จำนวน 96 ผลงาน จาก 14 หน่วยงาน ประเภทรายการข่าวและรายการวิทยุยอดเยี่ยม จำนวน 14 ผลงาน จาก 7 หน่วยงาน และประเภทข่าวโทรทัศน์ท้องถิ่นดีเด่น จำนวน 9 ผลงาน จาก 6 หน่วยงาน โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่ออกอากาศระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 – วันที่ 31 ธันวาคม 2558

สำหรับการจัดงานประกาศผลการตัดสินรางวัล แสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี พ.ศ. 2558 ทางมูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์ และ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ในฐานะผู้ดำเนินการจัดประกวดรางวัลฯ จะจัดงานประกาศผลการตัดสินรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี พ.ศ. 2558 ในวันพุธที่ 25 พ.ค. 2559

———————————————————————————-

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะอนุกลั่นกรองตัดสินรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี 2558

(เมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559)

อนุกลั่นกรอง ราวลัแสงชัย 01

อนุกลั่นกรอง ราวลัแสงชัย 02

อนุกลั่นกรอง ราวลัแสงชัย 03

อนุกลั่นกรอง ราวลัแสงชัย 04

อนุกลั่นกรอง ราวลัแสงชัย 05

แท็ก คำค้นหา