เชิญผู้สนใจร่วมงานเสวนา เรื่อง “เหตุระเบิดราชประสงค์…สื่อและสังคมได้บทเรียนอะไร”

poster150116

 

กำหนดการงานเสวนา เรื่อง “เหตุระเบิดราชประสงค์…สื่อและสังคมได้บทเรียนอะไร”

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 8.30 – 12.30 น.

ที่ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ถ.สามเสน กทม.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 – 09.15 น. เกริ่นนำ โดย ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการมีเดียมอนิเตอร์

กล่าวเปิด โดย วันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

09.15 – 09.45 น. เสนอผลการศึกษาของโครงการมีเดียมอนิเตอร์ เรื่อง ”การนำเสนอของสื่อและสื่อสังคม

ออนไลน์ ในเหตุการณ์ระเบิดที่ศาลท้าวมหาพรหมและท่าน้ำสาทร กับเหตุการณ์จับ

ผู้ต้องสงสัย” โดย

                             อ.สกุลศรี ศรีสารคาม คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

09.45 – 10.10 น. วิเคราะห์ผลการศึกษา

โดย ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยหอการค้า

และ ผศ.พิจิตรา สึคาโมโต้ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10.10 –12.20 น.   วงเสวนา “ถอดบทเรียนและสรุปข้อเสนอต่อแนวทางปฏิบัติ” โดย นักวิชาชีพสื่อ

หนังสือพิมพ์ วิทยุโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ นำเสวนา โดย เทพชัย หย่อง นายก

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย วันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กนกพร ประสิทธิ์ผล นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

12.20 – 12.30 น.   สรุปสาระจากการเสวนา โดย อ.สกุลศรี ศรีสารคาม

กล่าวขอบคุณและกล่าวปิด โดย ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์

12.30 – 13.30 น. อาหารกลางวัน

 

 

 

แท็ก คำค้นหา