เชิญชวนนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศร่วมงานประกาศผลการตัดสิน “รางวัลข่าวสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 11”

108

เชิญชวนนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศร่วมงานประกาศผลการตัดสิน  “รางวัลข่าวสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 11”
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เตรียมจัดงานประกาศลการตัดสินรางวัล”ข่าวสายฟ้าน้อย” ครั้งที่ 11 อย่างเป็นทางการในวันเสาร์ที่ 12 ธ.ค.นี้

            (เมื่อวันที่ 1 และ 2 ธ.ค. 58) คณะกรรมการตัดสินรางวัลข่าวสายฟ้าน้อย ประเภทโทรทัศน์ และ ประเภทวิทยุกระจายเสียง ประชุมเพื่อพิจารณาตัดสินรางวัลจากผลงานที่ส่งเข้าประกวดโดยนิสิตนักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

           สำหรับสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ มีผลงานส่งเข้าประกวดจำนวน 62 เรื่อง จาก 22 สถาบันอุดมศึกษา ส่วนรางวัลประเภทสารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียงมีผลงานส่งเข้าประกวดจำนวน 31 เรื่อง จาก 12 สถาบันการศึกษา

ผลการตัดสินรางวัลแต่ประเภทมีดังนี้
– สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานจาก 62 เรื่อง เข้ารอบแรกเพียง 15 เรื่อง ต่อจากนั้นพิจารณาจาก 15 เรื่องคัดเลือกผลงานเข้ารอบที่ 2 เพียง 10 เรื่อง และพิจารณาตัดสินมอบรางวัลแต่ละประเภทจากผลงาน 10 เรื่องสุดท้าย

– สารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียง คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกจากผลงาน 31 เรื่อง เข้ารอบแรก 13 เรื่อง ต่อจากนั้นคัดเลือกผลงานรอบที่ 2 เหลือเพียง 5 เรื่อง เพื่อพิจารณาในรอบสุดท้าย

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยได้จัดให้มีการประกวดผลงานสารคดีเชิงข่าว ประจำปี พ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่มีคุณภาพของนิสิตนัก ศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
2. เพื่อเตรียมความพร้อมของนิสิตนักศึกษาก่อนเข้าสู่วิชาชีพ
3. เพื่อประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิด ระหว่างสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานเอกชนที่สนับสนุนโครงการฯ
*ปิดรับผลงานไปเรียบร้อยตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย. 2558

tv saifanoi award 2015

radio saifanoi award 2015

 

——————————————————————————————————————————————————————–

โปสเตอร์เชิญร่วมงานประกวดสายฟ้าน้อย2558

กำหนดการ

งานประกาศผลรางวัลสายฟ้าน้อย (Sai Fah Noi Award) ครั้งที่ 11 ประจำปี 2558

วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2558 เวลา 12.30 – 16.00 น.

ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก

……………………………………………………………………………………

12.30 น.                        ลงทะเบียน / รับประทานอาหารว่าง

– พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ อาจารย์ นักศึกษา จากสถาบันต่างๆ

13.00 น.                        พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ อาจารย์ นักศึกษา จากสถาบันต่างๆ

โดย       คุณชลธิชา รอดกันภัย สายฟ้าน้อย รุ่น 5 สังกัด สถานีโทรทัศน์ NOW26

คุณทินณภพ พันธะนาม สายฟ้าน้อย รุ่น 7 สังกัด สถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี

13.10 – 13.30 น.            เข้าสู่พิธีมอบรางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2558

– วิดิทัศน์ ความเป็นมาและรวมผลงานรางวัลสายฟ้าน้อยในทุกปีที่ผ่านมา

13.30 – 13.45 น.            คุณธนานุช สงวนศักดิ์ อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

– กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดประกวดรางวัลสายฟ้าน้อย

13.45 – 14.00 น.            คุณเทพชัย หย่อง นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

– กล่าวเปิดงานการจัดประกวดรางวัลสายฟ้าน้อย

14.00 – 15.00 น.            เปิดเวทีความคิดเห็นคณะกรรมการตัดสินรางวัลถึงหลักเกณฑ์ กฎกติกา

                                             ในการพิจารณาตัดสินรางวัล ความคิดเห็นจากตัวแทนคณะกรรมการตัดสิน

โดย       นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง               ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน

นายจักรพันธุ์ กมุทโยธิน                บรรณาธิการบริหารด้านบทข่าวและฝึกอบรม

สถานีโทรทัศน์ TNN24

อาจารย์ปรัชญา เปี่ยมการุณ          อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ดำเนินรายการโดย    นางสาวธนานุช สงวนศักดิ์             บรรณาธิการสารคดีเชิงข่าว สถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี

15.00 – 15.20 น.            วิดิทัศน์ผลงานสายฟ้าน้อยครั้งที่ 11 ที่เข้ารอบทั้งหมด และความเห็นจากคณะกรรมการตัดสิน

วิดิทัศน์ ผลการตัดสินรางวัลสายฟ้าน้อยครั้งที่ 11 ประจำปี 2558

15.20 – 16.00 น.             พิธีการมอบรางวัลและโล่เกียรติยศ ผลงานที่ได้รับรางวัล
และผลงานที่เข้ารอบ รางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2558

โดย      คุณเทพชัย หย่อง                      นายก สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

คุณบรรยงค์ สุวรรณผ่อง              ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน

ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา      ผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น

ถ่ายภาพร่วมกัน …..

 

แท็ก คำค้นหา