คณะกรรมการ TBJA สมัยที่ 5

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551 – ปัจจุบัน
รายชื่อ
ตำแหน่ง
บริษัทหรือหน่วยงานที่สังกัด
1.
นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์
รักษาการนายกสมาคมฯ
และอุปนายกฝ่ายวิชาการ
เครือเนชั่น
2
นางดวงใจ  มหารักขกะ
อุปนายกฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
โมเดิร์นไนน์ ทีวี
3 นายบุญเลิศ  ศุภประภาวณิชย์ อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพ เครือเนชั่น
4
นายศุภชัย  กฤตผลชัย
อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ
บริษัท จี ไอ เอส มีเดีย จำกัด
5
นายวิสุทธิ์  คมวัชรพงศ์
เลขาธิการ
สถานีวิทยุ อสมท
6
นางสาวอภิรดี  พรเลิศ
รองเลขาธิการ
สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น
7
นางสุชาดา ภู่ทองคำ
เหรัญญิก
บริษัท ว็อชด็อก จำกัด
8
นางสาวกรรวี  ธัญญะตุลย์
ประชาสัมพันธ์
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
9
นายวีระบุรุษ อินทรกำแหง
ปฏิคม
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
10
นายพลภฤต  เรืองจรัส
นายทะเบียน
สถานีโทรทัศน์ไอทีวี
11

นางสาวณาตยา แวววีรคุปต์

กรรมการ

สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 11
12
นายพัชระ  สารพิมพา
กรรมการ
บมจ. อสมท
13
นางเพ็ญสิน  สงเนียม
กรรมการ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2550 – วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551
รายชื่อ
ตำแหน่ง
บริษัทหรือหน่วยงานที่สังกัด
1.
นายเถกิง  สมทรัพย์
นายกสมาคมฯ
บริษัท ว็อชด็อก จำกัด
2
นางดวงใจ  มหารักขกะ
อุปนายกฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
โมเดิร์นไนน์ ทีวี
3
นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์
อุปนายกฝ่ายวิชาการ
เครือเนชั่น
4
นายศุภชัย  กฤตผลชัย
อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ
บริษัท จี ไอ เอส มีเดีย จำกัด
5
นางสุวรรณา อุยานันท์
อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพ
บริษัท สิทธิณี ครีเอชั่น จำกัด
6
นายวิสุทธิ์  คมวัชรพงศ์
เลขาธิการ
สถานีวิทยุ อสมท
7
นางสาวอภิรดี  พรเลิศ
รองเลขาธิการ
สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น
8
นางสุชาดา ภู่ทองคำ
เหรัญญิก
บริษัท ว็อชด็อก จำกัด
9
นางสาวกรรวี  ธัญญะตุลย์
ประชาสัมพันธ์
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
10
นายวีระบุรุษ อินทรกำแหง
ปฏิคม
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
11

นายพลภฤต  เรืองจรัส

นายทะเบียน

สถานีโทรทัศน์ไอทีวี
12
นายพัชระ  สารพิมพา
กรรมการ
บมจ. อสมท
13
14
นายบุญเลิศ  ศุภประภาวณิชย์
นางสาวณาตยา  แวววีรคุปต์
กรรมการ
กรรมการ
เนชั่น ทีวี
สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 11

 


รายชื่อคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2549 – วันที่ 5 พฤศจิกายน 2550
รายชื่อ
ตำแหน่ง
บริษัทหรือหน่วยงานที่สังกัด
1.
นายสมชาย  แสวงการ
นายกสมาคมฯ
สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น
2
นายศุทธิชัย บุนนาค
อุปนายกฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
อสมท
3
นางสาวณาตยา แวววีรคุปต์
อุปนายกฝ่ายวิชาการ
ช่อง 11
4
นายศุภชัย  กฤตผลชัย
อุปนายกฝ่ายกิจการพิเศษ
บริษัท ไทยเดย์ ดอทคอม จำกัด
5
นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์
อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพ
บริษัท สิทธิณี ครีเอชั่น จำกัด
6
นายพัชระ สารพิมพา
เลขาธิการ
สถานีวิทยุ อสมท
7
นางสุชาดา ภู่ทองคำ
เหรัญญิก
บริษัท ว็อชด็อก จำกัด
8
นางสาวสุวรรณา อุยานันท์
ปฏิคม
บริษัท สิทธิณี ครีเอชั่น จำกัด
9
นางสาวอมรรัตน์ ล้อถิรธร
ประชาสัมพันธ์
บริษัท ไทยเดย์ ดอทคอม จำกัด
10
นายปฏิวัติ วสิกชาติ
ปฏิคม
บริษัท เติบใหญ่จำกัด
11

นายพนม บุญสาลี

กรรมการ

สถานีโทรทัศน์ไอทีวี
12 นายณัฐพงศ์ พรหมเพชร
กรรมการ
บมจ. อสมท
13
14
15
นางสาวอภิรดี พรเลิศ
นางสาวกรรวี  ธัญญะตุลย์
นายจอม เพชรประดับ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
วิทยุร่วมด้วยช่วยกัน
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3
สถานีโทรทัศน์ไอทีวี

 

แท็ก คำค้นหา