คณะกรรมการ TBJA สมัยที่ 3

รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยประจำปี พ.ศ.2545- 2546 (1)

รายชื่อ
ตำแหน่ง
บริษัทหรือหน่วยงานที่สังกัด
 1 นายจิระ ห้องสำเริง
นายกสมาคมฯ
บริษัท อี-แมสคอม จำกัด
 2 นายเทพชัย หย่อง
อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพ
เนชั่นกรุ๊ป
3
นางสาวเสาวนีย์ ลิมมานนท์
อุปนายกฝ่ายวิชาการ
4
นายจักรภพ เพ็ญแข
อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ
บริษัท มาลาการ จำกัด
5
นายพิเชียร อำนาจวรประเสริฐ
อุปนายกฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
บริษัท บางกอกมีเดีย เอเจนซี่ จำกัด
6
นายสมชาย แสวงการ
อุปนายกฝ่ายสิทธิพิเศษ
สำนักข่าวไอ เอ็น เอ็น
7
นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์
เลขาธิการ
บริษัท แอคทิวิตี้โปร จำกัด(วิทยุมก.)
8
นางสาวพัชราภรณ์ ชมกลิ่น
รองเลขาธิการ
ศูนย์ข่าวแปซิฟิค
9
นายธวัชชัย กฤติยาภิชาตกุล
เหรัญญิก
บริษัท โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
10
นายยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที
ปฏิคม
สถานีโทรทัศน์ช่อง 3
11
นายชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ
นายทะเบียน
12

นายประกาศิต คำพิมพ์

ประชาสัมพันธ์

สถานีโทรทัศน์ไอทีวี
13
14
15
นายปฏิวัติ วสิกชาติ
นายศุทธิชัย บุนนาค
นางสาวโสภิต หวังวิวัฒนา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
บริษัท ควรดีจึงดี จำกัด
อ.ส.ม.ท

รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยประจำปี พ.ศ.2545- 2546 (2)

รายชื่อ
ตำแหน่ง
บริษัทหรือหน่วยงานที่สังกัด
 1 นายเทพชัย หย่อง
นายกสมาคมฯ
เนชั่นกรุ๊ป
 2
นายจิระ ห้องสำเริง
อุปนายกฝ่ายวิชาการ
บริษัท อี-แมสคอม จำกัด
3
นายพิเชียร อำนาจวรประเสริฐ
อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพ
บริษัท บางกอกมีเดีย เอเจนซี่ จำกัด
4
นายจักรภพ เพ็ญแข
อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ
บริษัท มาลาการ จำกัด
5
นายศุทธิชัย บุนนาค
อุปนายกฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
อ.ส.ม.ท
6
นายสมชาย แสวงการ
อุปนายกฝ่ายสิทธิพิเศษ
สำนักข่าวไอ เอ็น เอ็น
7
นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์
เลขาธิการ
บริษัท แอคทิวิตี้โปร จำกัด(วิทยุมก.)
8
นางสาวพัชราภรณ์ ชมกลิ่น
รองเลขาธิการ
ศูนย์ข่าวแปซิฟิค
9
นายธวัชชัย กฤติยาภิชาตกุล
เหรัญญิก
บริษัท โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
10
นายยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที
ปฏิคม
สถานีโทรทัศน์ช่อง 3
11
นายปฏิวัติ วสิกชาติ
นายทะเบียน
บริษัท ควรดีจึงดี จำกัด
12

นายประกาศิต คำพิมพ์

ประชาสัมพันธ์

สถานีโทรทัศน์ไอทีวี
13
นายเถกิง สมทรัพย์
กรรมการ
บริษัท ว็อชด็อก จำกัด

 

 

 

แท็ก คำค้นหา