คณะกรรมการ TBJA สมัยที่ 2

รายชื่อกรรมการบริหาร
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย พ.ศ. 2544 (ชุดก่อน)

รายชื่อ
ตำแหน่ง
บริษัทหรือหน่วยงานที่สังกัด
1
นายจิระ ห้องสำเริง
นายกสมาคมฯ
ยูบีซี 7
2
นายพิเชียร อำนาจวรประเสริฐ
อุปนายกฝ่ายวิชาการ
บริษัท บางกอกมีเดีย เอเจนซี่ จำกัด
3
นายจักรภพ เพ็ญแข
อุปนายกฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
บริษัท มาลาการ จำกัด
4
นายยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที
อุปนายกฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
สถานีโทรทัศน์ช่อง 3
5
นายเทพชัย หย่อง
อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพ
เนชั่น กรุ๊ป
6
นางสาวโสภิต หวังวิวัฒนา
เลขาธิการ
บ.ดีเอ็ม อินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
7
นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์
รองเลขาธิการ
วิทยุมก. (เกษตรศาตร์)
8
นายเสด็จ บุนนาค
เหรัญญิก
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
9
นายธวัชชัย กฤติยาภิชาตกุล
ปฏิคม
บริษัท โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จก.
10
นางสาวประคองจิตร์ ชัยชนะ
นายทะเบียน
ยูบีซี 7
11

นายชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ

ประชาสัมพันธ์

บ.จีจีนิวส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (สถานีวิทยุบิซิเนสเรดิโอ 96.5 FM)
12
นายเถกิง สมทรัพย์
กรรมการฝ่ายหาทุน
บริษัท ว็อชด็อก จำกัด
13
นายอัชฌา สุวรรณปากแพรก
กรรมการ
สถานีโทรทัศน์ไอทีวี
14
นายนพดล ก่อนิธิ
กรรมการ
สถานีโทรทัศน์ช่อง 9
15
นายชุมชัย แก้วแดง
กรรมการ
สำนักข่าวไอ เอ็น เอ็น

แท็ก คำค้นหา