คณะกรรมการ TBJA สมัยที่ 1

รายชื่อกรรมการบริหาร
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย พ.ศ. 2543 (ชุดก่อตั้ง)
รายชื่อ
ตำแหน่ง
1
นายประกาศิต คำพิมพ์
นายกสมาคมฯ
2
นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์
อุปนายก
3
นส.โสภิต หวังวิวัฒนา
เลขาธิการ
4
นายเสด็จ บุนนาค
เหรัญญิก
5
นส.เสาวนีย์ ลิมมานนท์
ประชาสัมพันธ์
6
นส.ภัทราพร สังข์พวงทอง
นายทะเบียน
7
นายเถกิง สมทรัพย์
ปฏิคม
8
นายจิระ ห้องสำเริง
กรรมการ
9
นายเทพชัย หย่อง
กรรมการ
10
นายสำราญ  ฉัตรโท
กรรมการ
11

นายสำราญ  รอดเพชร

กรรมการ
12
13
นายศุทธิชัย บุนนาค
นายนพดล ก่อนิธิ
กรรมการ
กรรมการ
14
นายพิเชียร อำนาจวรประเสริฐ
กรรมการ
15
นายชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ
กรรมการ

แท็ก คำค้นหา