งานวิจัยศึกษาการพัฒนาจริยธรรมวิชาชีพสื่อทีวีสาธารณะฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ

ชื่อเรื่องภาษาไทย : กรณีศึกษาการพัฒนาจริยธรรมวิชาชีพสื่อโทรทัศน์สาธารณะแห่งแรกของไทย

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ : Case Study : Drafting in Code of Conduct for Thailand’s Public Service Broadcasting

 

ดาวน์โหลดที่นี่ กรณีศึกษาการพัฒนาจริยธรรมวิชาชีพสื่อโทรทัศน์สาธารณะแห่งแรกของไทย

แท็ก คำค้นหา