หนังสือ”ประสบการณ์และบทเรียน

โทรทัศน์สาธารณะ : ทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ”

 

จัดพิมพ์โดย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)
องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

สนับสนุนการพิมพ์โดย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

พิมพ์ กรกฎาคม 2550

ดาวน์โหลดรายละเอียด

**เนื้อหาหนังสือโทรทัศน์สาธารณะ

แท็ก คำค้นหา