คณะกรรมการจริยธรรมวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ สมัยที่ 9

รายชื่อคณะกรรมการจริยธรรมวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์
ในคณะกรรมการบ
ริหารสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
สมัยที่ 9 (ประจำปี 2557-2559)

นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง
ประธานคณะกรรมการ
นายวิสุทธิ์  คมวัชรพงศ์
กรรมการ
นายวสันต์  ภัยหลีกลี้
กรรมการ
นายปฏิวัติ  วสิกชาติ
กรรมการ

นางสาวโสภิต หวังวิวัฒนา
กรรมการและเลขานุการ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แท็ก คำค้นหา