คณะกรรมการจริยธรรมวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ สมัยที่ 8

รายชื่อคณะกรรมการจริยธรรมวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์
ในคณะกรรมการบ
ริหารสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ 8 (ประจำปี 2555-2557)

นายเทพชัย หย่อง

ประธานคณะกรรมการ

นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง
กรรมการ
นายจักรพันธุ์ กมุทโยธิน
กรรมการ
นางสาวโสภิต หวังวิวัฒนา

กรรมการและเลขานุการ

แท็ก คำค้นหา