คณะกรรมการ TBJA สมัยที่ 1

รายชื่อกรรมการบริหาร
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย พ.ศ. 2543 (ชุดก่อตั้ง)
ลำดับ
รายชื่อ
ตำแหน่ง
1.
นายประกาศิต คำพิมพ์
นายกสมาคมฯ
2.
นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์
อุปนายก
3.
นส.โสภิต หวังวิวัฒนา
เลขาธิการ
4.
นายเสด็จ บุนนาค
เหรัญญิก
5.
นส.เสาวนีย์ ลิมมานนท์
ประชาสัมพันธ์
6.
นส.ภัทราพร สังข์พวงทอง
นายทะเบียน
7.
นายเถกิง สมทรัพย์
ปฏิคม
8.
นายจิระ ห้องสำเริง
กรรมการ
9.
นายเทพชัย หย่อง
กรรมการ
10.
นายสำราญ  ฉัตรโท
กรรมการ
11.

นายสำราญ  รอดเพชร

กรรมการ
12.
นายนพดล ก่อนิธิ
กรรมการ
13.
นายพิเชียร อำนาจวรประเสริฐ
กรรมการ
14.
นายชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ
กรรมการ

แท็ก คำค้นหา