คณะกรรมการ TBJA สมัยที่ 2

รายชื่อกรรมการบริหาร
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย พ.ศ. 2544 (ชุดก่อน)

.
รายชื่อ
ตำแหน่ง
บริษัทหรือหน่วยงานที่สังกัด
.
นายจิระ ห้องสำเริง
นายกสมาคมฯ
ยูบีซี 7
.
นายพิเชียร อำนาจวรประเสริฐ
อุปนายกฝ่ายวิชาการ
บริษัท บางกอกมีเดีย เอเจนซี่ จำกัด
.
นายจักรภพ เพ็ญแข
อุปนายกฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
บริษัท มาลาการ จำกัด
.
นายยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที
อุปนายกฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
สถานีโทรทัศน์ช่อง 3
.
นายเทพชัย หย่อง
อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพ
เนชั่น กรุ๊ป
.
นางสาวโสภิต หวังวิวัฒนา
เลขาธิการ
บ.ดีเอ็ม อินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
.
นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์
รองเลขาธิการ
วิทยุมก. (เกษตรศาตร์)
.
นายเสด็จ บุนนาค
เหรัญญิก
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
.
นายธวัชชัย กฤติยาภิชาตกุล
ปฏิคม
บริษัท โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จก.
.
นางสาวประคองจิตร์ ชัยชนะ
นายทะเบียน
ยูบีซี 7
.

นายชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ

ประชาสัมพันธ์

บ.จีจีนิวส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (สถานีวิทยุบิซิเนสเรดิโอ 96.5 FM)
.
นายเถกิง สมทรัพย์
กรรมการฝ่ายหาทุน
บริษัท ว็อชด็อก จำกัด
.
นายอัชฌา สุวรรณปากแพรก
กรรมการ
สถานีโทรทัศน์ไอทีวี
.
นายนพดล ก่อนิธิ
กรรมการ
สถานีโทรทัศน์ช่อง 9
.
นายชุมชัย แก้วแดง
กรรมการ
สำนักข่าวไอ เอ็น เอ็น

แท็ก คำค้นหา