คณะกรรมการ TBJA สมัยที่ 3

รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยประจำปี พ.ศ.2545- 2546

รายชื่อ
ตำแหน่ง
บริษัทหรือหน่วยงานที่สังกัด
นายเทพชัย หย่อง
นายกสมาคมฯ
เนชั่นกรุ๊ป
นายจิระ ห้องสำเริง
อุปนายกฝ่ายวิชาการ
บริษัท อี-แมสคอม จำกัด
..
นายพิเชียร อำนาจวรประเสริฐ
อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพ
บริษัท บางกอกมีเดีย เอเจนซี่ จำกัด
.
นายจักรภพ เพ็ญแข
อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ
บริษัท มาลาการ จำกัด
.
นายศุทธิชัย บุนนาค
อุปนายกฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
อ.ส.ม.ท
.
นายสมชาย แสวงการ
อุปนายกฝ่ายสิทธิพิเศษ
สำนักข่าวไอ เอ็น เอ็น
.
นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์
เลขาธิการ
บริษัท แอคทิวิตี้โปร จำกัด(วิทยุมก.)
.
นางสาวพัชราภรณ์ ชมกลิ่น
รองเลขาธิการ
ศูนย์ข่าวแปซิฟิค
.
นายธวัชชัย กฤติยาภิชาตกุล
เหรัญญิก
บริษัท โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
.
นายยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที
ปฏิคม
สถานีโทรทัศน์ช่อง 3
.
นายปฏิวัติ วสิกชาติ
นายทะเบียน
บริษัท ควรดีจึงดี จำกัด
.

นายประกาศิต คำพิมพ์

ประชาสัมพันธ์

สถานีโทรทัศน์ไอทีวี
.
นายเถกิง สมทรัพย์
กรรมการ
บริษัท ว็อชด็อก จำกัด

แท็ก คำค้นหา