เปิดตัว บ.ดิจิตอล มีเดียฯ

คอลัมน์ เคียงข่าว
หนังสือพิมพ์มติชน

ข้อหาหนึ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ จะยื่นถอดถอนนายจักรภพ เพ็ญแข รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คือใช้อำนาจขัดต่อกฎหมายในการบริหารจัดการสถานีโทรทัศน์ ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ จากกรณีที่บริษัท ดิจิตอล มีเดีย โฮลดิ้ง ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมผลิตรายการข่าว

ตามหนังสือบริคณห์สนธิ บริษัท ดิจิตอล มีเดีย โฮลดิ้ง ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2550 มีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท แบ่งเป็น 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท มีผู้ถือหุ้นรวม 7 คน ประกอบด้วย นางศศมนฑ์ ไชยสิทธิ์ นายกานต์สิทธิ์ หลีพงษ์ น.ส.สุพัตรา ศรีไพบูลย์ น.ส.กันตารัติ เติมทองนพคุณ น.ส.นวลละออง รองศิลป์ นายวัลลภ ถาสุก นางรัตย์วลี คชพรม

ที่น่าสังเกตคือ ตามบริคณห์สนธิ ระบุว่า บริษัทตั้งอยู่ เลขที่ 731 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10320 ซึ่งเป็นที่ตั้งเดียวกับบริษัท เคแอลทีเอ็ม มีเดีย โปรดักส์ ที่กรมประชาฯ อ้างว่าเป็นคู่แข่งยื่นข้อเสนอร่วมผลิตรายการข่าว และเป็นที่อยู่เดียวกับบริษัท สำนักข่าว ประชาทรรศน์

แต่ในหนังสือเสนอร่วมผลิตรายการข่าวกับกรมประชาสัมพันธ์ บริษัท ดิจิตอล มีเดีย ระบุที่ตั้ง เลขที่ 33 ซอยอารีย์ 5 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.

ข้อสังเกตดังกล่าว ทำให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จะตรวจสอบว่าการคัดเลือกบริษัท ดิจิตอล มีเดียฯ ของกรมประชาฯเข้าข่ายการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ หรือ พ.ร.บ.ฮั้ว หรือไม่?

ที่มา มติชน วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ปีที่ 31 ฉบับที่ 11029 หน้า 14

แท็ก คำค้นหา