พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551

ประกาศใช้เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2551


กฎหมายสื่อวิทยุโทรทัศน์  ฉบับล่าสุด ประกาศใช้แล้ว

 

ความคืบหน้า ร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ซึ่งเป็นกฎหมายสำคัญที่จะเป็นเครื่องมือให้กับ กสทช. มากำกับดูแลและบริหารการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุและโทรทัศน์  ล่าสุด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงลงพระปรมาภิไธย และประกาศใช้กฎหมายดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันอังคารที่    4    มีนาคม 2551 ที่ผ่านมา  โดยสาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ ได้แบ่งการประกอบกิจการวิทยุและโทรทัศน์ เป็นสองกลุ่มใหญ่ คือ

 

1.  กลุ่มที่ใช้คลื่นความถี่  มีใบอนุญาต 3 ประเภท  คือ  บริการสาธารณะ  ธุรกิจและ บริการชุมชน

สำหรับบริการสาธารณะ  แบ่งประเภทใบอนุญาตเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทที่ 1 ส่งเสริมความรู้ การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม กีฬา สุขภาพอนามัยและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตอื่นๆ

ใบอนุญาตประเภทที่ 2   สำหรับกิจการเพื่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของสาธารณะ

ใบอนุญาตประเภทที่ 3 สำหรับกิจการเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาล รัฐสภาและประชาชน  บริการสำหรับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสอื่นๆในสังคม

 

สำหรับบริการธุรกิจ แบ่งประเภทใบอนุญาตเป็น 3 ประเภท คือ  ระดับชาติ  ระดับท้องถิ่น (กลุ่มจังหวัด) และระดับจังหวัด (ภายในจังหวัด)

ทั้งนี้ ใบอนุญาตของวิทยุ  มีอายุไม่เกิน 7 ปี และใบอนุญาตกิจการโทรทัศน์ มีอายุไม่เกิน 15 ปี

 

2. กลุ่มที่ไม่ใช้คลื่นความถี่   จะเปิดเสรีการประกอบกิจการ โดยคณะกรรมการ กสทช. จะเป็นผู้กำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เช่น สัดส่วนรายการและผังรายการ  การหารายได้  และการบันทึกรายการหลังออกอากาศ ทั้งนี้  ให้หารายได้ไม่เกินชั่วโมงละ 6 นาที

 

นอกจากนี้ กฎหมายฉบับดังกล่าว ยังกล่าวถึงสาระสำคัญของแนวทางป้องกันการผูกขาด  การส่งเสริมจริยธรรมวิชาชีพ  การใช้และเชื่อมโยงโครงข่ายพื้นฐาน การประเมินผล  การกำกับดูแล  บทลงโทษ   โดยเป็นการบริหารกิจการตามแนวทางในแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

 

ทั้งนี้ ระหว่างที่ยังไม่มี คณะกรรมการ กสทช. ให้กทช.เ ป็นผู้ทำหน้าที่แทน ชั่วคราว จนกว่าจะมีกสทช.  และออกใบอนุญาตชั่วคราว ไม่เกิน 1 ปี จัดระเบียบให้กับวิทยุชุมชนและกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่   โดยตั้งคณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและและวิทยุโทรทัศน์ขึ้นมา 1 ชุด  ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนทั้งจากภาครัฐ วิชาการ วิชาชีพและองค์กรภาคเอกชน จำนวน 22 คน  มีปลัดสำนักนายกฯ เป็นประธาน และเลขาธิการ กทช.เป็นเลขาฯ

 
ดาวน์โหลดได้ที่นี่

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551

 

 

 

แท็ก คำค้นหา