ย้อนรอย-ถอดรหัส ไอทีวี

003

ชื่อเรื่อง                  ย้อนรอย-ถอดรหัส ไอทีวี
จากเริ่มต้น จนอวนสาน เปิดบันทึก 15 บุคคล บนเส้นทางทีวีเสรี

ผู้เขียน                   มีชัย วีระไวทยะ , อดุลย์ เขียวบริบูรณ์,
ปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา , เทพชัย หย่อง,
จิระ ห้องสำเริง , ปฏิวัติ วสิกชาติ,  อรพิน ลิลิตวิศิษฎ์วงศ์,
กิตติ สิงหาปัด , จอม เพชรประดับ,  ฐปณีย์ เอียดศรีไชย,
ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ , รศ.ดร.อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์,
จอน อึ๊งภากรณ์,รสนา โตสิตระกูล,สารี อ๋องสมหวัง

จัดพิมพ์โดย            มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

แท็ก คำค้นหา