ปิดหู ปิดตา ปิดปาก

006

 

ชื่อเรื่อง                  ปิดหู ปิดตา ปิดปาก
สิทธิเสรีภาพในมือธุรกิจการเมืองสื่อ

บรรณาธิการ           อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์

จัดพิมพ์โดย            โครงการ UNESCO Chair in Freedom of Expression
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

แท็ก คำค้นหา