เวทีเสวนา เรื่อง “ทางออกประเทศไทย” และ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 โดย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2556 เวลา 9.30 – 16.30น. ณ โรงแรมเดอะสุโกศล ห้องกมลทิพย์

webcard2556

กำหนดการ

เวทีเสวนา เรื่อง “ทางออกประเทศไทย”

และ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556

โดย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2556 เวลา 9.30 – 16.30น.  ณ โรงแรมเดอะสุโกศล ห้องกมลทิพย์

—————————————————————————————————————-

09.30 – 9.50 น.            ลงทะเบียน / รับของที่ระลึก

09.50 – 10.00 น.           นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดเวทีเรื่อง “ทางออกประเทศไทย”

10.00 – 12.30 น.          เวทีเสวนา “ทางออกประเทศไทย”

10.30 – 12.30 น,          วิทยากรเวทีเสวนา “ทางออกประเทศไทย”

ศาสตราจารย์พิเศษ จรัญ ภักดีธนากุล

หม่อมราชวงศ์ ปรีดิยาธร   เทวกุล

นายอุทัย พิมพ์ใจชน

นายเทพชัย  หย่อง

ดำเนินรายการเสวนาโดย  ไพศาล  มังกรไชยา

12.30น.                        จบเวทีเสวนา เรื่อง “ทางออกประเทศไทย”

12.30 – 13.30 น.          รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

ภาคบ่าย

13.30 – 15.00 น.          การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556

-คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ แถลงผลการดำเนินงาน

-รายงานสถานะทางการเงิน

-การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี

– วาระอื่นๆ (ถ้ามี)

15.00 – 15.30 น.          พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกสมาคมฯ

16.00น.                   จบการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556

 

แท็ก คำค้นหา