แถลงการณ์ร่วมองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนในสถานการณ์ความรุนแรงจากการชุมนุมของเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

2logoweb3

เหตุการณ์การชุมนุมของเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่สี่แยกควนหนองหงษ์ อ.ชะอวด  จ.นครศรีธรรมราช ได้เกิดการปะทะกันระหว่างตำรวจกับผู้ชุมนุม จนเกิดความสูญเสียตามที่ปรากฏเป็นข่าว นอกจากนี้ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน จนนำไปสู่การประกาศห้ามไม่ให้สื่อมวลชนเข้าพื้นที่ชุมนุม

ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในการทำหน้าที่สื่อมวลชนที่จะเข้าถึงข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน   ด้วยความตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน และภาระหน้าที่ในการรายงานข้อเท็จจริงออกสู่สาธารณะอย่างถูกต้อง รอบด้าน สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ขอเสนอแนะมายังผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ ดังต่อไปนี้

๑. ขอให้สื่อมวลชนทุกแขนงตระหนักว่าในพื้นที่การชุมนุมยังคงมีความตรึงเครียด โอกาสที่จะเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยระหว่างการเข้าไปทำหน้าที่

๒. ขอเรียกร้องให้ผู้ประกอบการที่เป็นต้นสังกัดของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อทุกแขนง คำนึงถึงความปลอดภัยของนักข่าว ช่างภาพ ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ โดยใช้วิจารณญาณในการดูแล สั่งการอย่างใกล้ชิด รวมถึงจัดหาอุปกรณ์ป้องกันตัวแก่นักข่าว ช่างภาพอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์

๓.ขอให้สื่อมวลชนทุกแขนงระมัดระวังการนำเสนอข่าว ภาพข่าว ด้วยการตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน รอบด้าน และพยายามหลีกเลี่ยงการนำเสนอข่าว ภาพข่าวในลักษณะที่เป็นการยั่วยุให้เกิดความรุนแรง หรือซ้ำเติมสถานการณ์ให้เลวร้ายยิ่งขึ้น

๔.ขอเรียกร้องให้กลุ่มผู้ชุมนุมฯ และตำรวจ เข้าใจการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ที่ต้องการเสนอข้อเท็จจริงออกสู่สาธารณะอย่างถูกต้อง รอบด้าน โดยไม่ต้องการตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หากการรายงานข่าวทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหาย ขอให้ใช้สิทธิตามกระบวนการยุติธรรม อย่าใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ เพราะจะเป็นการซ้ำเติมสถานการณ์ให้เลวร้ายลงไปอีก

นอกจากนี้ ขอให้ทุกฝ่ายใช้การพูดคุย การเจรจาเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาของทั้งสองฝ่าย และขอยืนยันว่าสื่อมวลชน ไม่เป็นคู่ขัดแย้งกับฝ่ายใด สื่อมวลชนไม่มีเจตนาเสนอข่าวฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเพียงฝ่ายเดียว แต่เป็นเพราะมีอุปสรรคในการเข้าพื้นที่การชุมนุมเนื่องจากโดนข่มขู่ อีกทั้งยังไม่มั่นใจในความปลอดภัย จึงส่งผลให้ไม่สามารถเข้าถึงข้อเท็จจริงจากฝ่ายผู้ชุมนุมที่มีปัญหาความเดือดร้อนที่แท้จริงได้ หากฝ่ายผู้ชุมนุมเปิดโอกาสให้กับนักข่าว ช่างภาพ เข้าไปทำหน้าที่ในพื้นที่การชุมนุมโดยไม่มีแรงกดดันทุกเงื่อนไข และมีความมั่นใจในความปลอดภัย ปราศจากการข่มขู่ทุกรูปแบบจากทุกฝ่าย ข้อมูลข่าวสารที่เป็นธรรมกับทุกฝ่ายก็จะเกิดขึ้นจากการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนอย่างแน่นอน

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

๑๘ กันยายน ๒๕๕๖

 

 

แท็ก คำค้นหา