โทรทัศน์สาธารณะ : ทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

013

ชื่อเรื่อง                  ประสบการณ์และบทเรียน
โทรทัศน์สาธารณะ : ทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

จัดพิมพ์โดย             มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ(มสช.)
UNESCO
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สนช.
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

สนับสนุนโดย             สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

 

แท็ก คำค้นหา