เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมฯ สมัครรับทุนศึกษาต่อป.โท

logotbjanewweb

เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมฯ สมัครรับทุนศึกษาต่อป.โท

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมฯ เข้าศึกษาต่อปริญญาโท โดยมีทุนปริญญาโท ของมหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตย์ จำนวน 1 ทุน
ผู้ที่สมัครเข้ารับทุนดังกล่าวต้องเป็นสมาชิกสมาคมฯ ไม่น้อยกว่า 1 ปี และสามารถศึกษาได้จนจบหลักสูตร จึงเรียนมายังท่านสมาชิก เพื่อขอเชิญชวนสมัครเข้าศึกษาตามโครงการดังกล่าว โดยสามารถส่งใบสมัครพร้อมแนบบทความแสดงความคิดเห็น เพื่อบอกเป้าหมายว่าทำไมจึงต้องการศึกษาต่อ รวมถึงมีแนวคิดหรือมีความสนใจในการทำวิทยานิพนธ์เรื่องใด เพราะอะไร

ส่งมาที่สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงภายในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2556

 

 

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.thaibja.org/master56

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  โทร.0-2243-8479 , 08-6522-4288 ระหว่างเวลาทำการ 9.30-17.00 น.


สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ สมัครเข้ารับทุนศึกษาต่อปริญญาโท

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำนวน 1 ทุน

ประเภททุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านสื่อมวลชน  ประจำปีการศึกษา 2556

มีรายละเอียดดังนี้

 

วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนสมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต

 

คุณสมบัติ 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

2. เป็นสมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย มาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี

 

ประเภททุน ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต  100 %

**ทั้งนี้ไม่รวมค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ

 

หลักสูตร          มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

– นิเทศศาสตร์ธุรกิจ               – นิเทศศาสตร์สารสนเทศ

– นิเทศศาสตร์สื่อสารมวลชน      – นิเทศศาสตร์สื่อสารการตลาด

 

เงื่อนไขการสมัครขอรับทุน

1. ให้ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา ยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบตามใบสมัครของแต่ละมหาวิทยาลัย

2. บทความไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ เพื่อบอกเป้าหมายว่าทำไมจึงต้องการศึกษาต่อ และมีแนวคิด

หรือความสนใจจะทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับสื่อ เรื่องใด เพราะอะไร

การส่งใบสมัคร

ส่งใบสมัครมาที่ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เลขที่ 538/1 ถ.สามเสน เขตดุสิต

กรุงเทพฯ 10300 โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่ www.thaibja.org หรือ 0-2243-8479

**ผลตัดสินของกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด**

**หมดเขตรับสมัคร วันที่ 30 เมษายน 2556**

แท็ก คำค้นหา