คู่มือการทำข่าวอ่อนไหว HIV/AIDS

010

ชื่อเรื่อง                  สื่อมวลชนปริทัศน์ ฉบับคู่มือการทำข่าวอ่อนไหว HIV/AIDS

บรรณาธิการบริหารประจำฉบับ         วีณา แก้วประดับ

จัดพิมพ์โดย             สถาบันพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

 

แท็ก คำค้นหา