ส.นักข่าววิทยุฯ แจ้งเลื่อนปิดรับผลงานประกวดรางวัลแสงชัยครั้งที่16 เป็นวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556

Print

ส.นักข่าววิทยุฯ แจ้งเลื่อนปิดรับผลงานประกวดรางวัลแสงชัยครั้งที่16 เป็นวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556

เนื่องจากทางคณะกรรมการสมาคมฯ เห็นว่าในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ นั้นต่อเนื่องกับวันหยุดเสาร์อาทิตย์ จึงน่าจะขยายเวลาเพื่อให้ผู้สนใจส่งผลงานมีเวลาในการจัดเตรียมผลงานเพิ่มขึ้น เป็นวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556

ด้วย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยซึ่งได้รับมอบหมายจากมูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์ ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดประกวดข่าว-สารคดีวิทยุ-โทรทัศน์ส่วนกลางและท้องถิ่น ชิงรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี 2555

เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่เจ้าของผลงานและตัดสินให้รับรางวัลเป็นประจำทุกปี

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จึงขอเชิญกองบรรณาธิการฝ่ายข่าว คัดเลือกผลงานที่ออกอากาศระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2555 – วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ส่งเข้าชิงรางวัลดังกล่าวในนามสถานี ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย อาคารสมาคมนักข่าวฯ (ตรงข้ามโรงพยาบาลวชิระ) 538/1 ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.0-2243-8479, 08-6522-4288

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากสถานีในการส่งผลงานเข้าประกวด ในการนี้ขอความกรุณาเผยแพร่ข่าวการประกวดครั้งนี้ ให้ทราบโดยทั่วถึงกัน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

รายละเอียดการส่งผลงาน

1. แบบฟอร์มใบปะหน้ารายการผลงาน องค์กรละ 1 ชุด

2. แบบฟอร์มรายละเอียดผลงาน การประกวดข่าวโทรทัศน์ยอดเยี่ยม (รายละเอียดจำนวน อ่านที่หลักเกณฑ์)

3. แบบฟอร์มรายละเอียดผลงาน การประกวดรายการข่าวและรายการวิทยุยอดเยี่ยม (รายละเอียดจำนวน อ่านที่หลักเกณฑ์)

4. แบบฟอร์มรายละเอียดผลงาน การประกวดข่าวโทรทัศน์ท้องถิ่นดีเด่น (รายละเอียดจำนวน อ่านที่หลักเกณฑ์)

หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวดประเภทต่างๆ รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี 2555

หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวดข่าวโทรทัศน์ยอดเยี่ยม

หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวดรายการข่าวและรายการวิทยุยอดเยี่ยม (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ ณ วันที่ 21 ม.ค. 2556)

หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวดข่าวโทรทัศน์ท้องถิ่นดีเด่น

แท็ก คำค้นหา