ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงไปสู่ความเป็นมืออาชีพ” ระยะที่ ๑

กำหนดการฝึกอบรม

โครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงไปสู่ความเป็นมืออาชีพ” สำหรับผู้ประกอบการวิทยุชุมชน (ผู้รับใบอนุญาตทดลองออกอากาศในลักษณะชั่วคราว)

โดย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ – วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราขการ แจ้งวัฒนะ วันที่ ๑

เวลา

กิจกรรม

๐๘.๐๐ – ๐๙.๓๐

ลงทะเบียน

๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐

พิธีกรกล่าวต้อนรับและพิธีเปิดงาน

ประธานเปิดงาน โดย กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์

Key note speaker กล่าวภาพรวมของโครงการ

๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐

การบรรยายในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสู่การได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (หลังผ่านการทดลองประกอบใบอนุญาต)”

โดย…คุณสมบัติ ลีลาพตะ (สำนักงาน กสทช.)

๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐

การบรรยายในหัวข้อ “มาตรฐานทางเทคนิคและการแก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิคของวิทยุกระจายเสียง”

โดย…คุณทศพร ซิมตระการ (ที่ปรึกษา กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัยฯ)

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐

พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐

การบรรยายในหัวข้อ “การบริหารจัดการสถานีวิทยุอย่างมืออาชีพ”

โดย…ดร.โสภัทร นาสวัสดิ์

๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐

พักรับประทานอาหารว่าง

๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐

การบรรยายในหัวข้อ “การรวมกลุ่มของผู้ประกอบวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์”

โดย…คุณวิชาญ อุ่นอก

๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐

พักผ่อนตามอัธยาศัย

๑๘.๐๐ – ๒๒.๐๐

รับประทานอาหารค่ำ พร้อมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

หมายเหตุ : ช่วงเช้ามีเบรคเครื่องดื่มและอาหารว่าง ในห้องสัมมนา, กำหนดการและวิทยากรอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

วันที่ ๒

ช่วงเช้า : บรรยายรวม

ช่วงบ่าย : แบ่งผู้เข้าร่วมโครงการเป็น ๒ กลุ่มย่อย คือ

กลุ่ม ๑ : วิทยุกระจายเสียงธุรกิจท้องถิ่น

กลุ่ม ๒ : วิทยุกระจายเสียงบริการสาธารณะ และวิทยุกระจายเสียงบริการชุมชน

รูปแบบการอบรมและสัมมนา : กิจกรรมกลุ่ม/ อภิปรายกลุ่ม

เวลา

กิจกรรม

๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐

การบรรยายในหัวข้อ “จรรยาบรรณของการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง”

โดย…ดร.นิวัติ วงศ์พรหมปรีดา (อุปนายกฝ่ายส่งเสริมจรรยาบรรณ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย)

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐

การบรรยายในหัวข้อ “กลยุทธ์การผลิตรายการและสร้างเนื้อหาในกิจการวิทยุชุมชน วิทยุสาธารณะ และวิทยุธุรกิจท้องถิ่น”

โดย…คุณเก่งกาจ จงใจพระ

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐

พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐

กลุ่ม ๑ หัวข้อ “การโฆษณาให้ดึงดูดใจในกิจการวิทยุธุรกิจท้องถิ่น”

โดย…คุณวิทวัส ชัยปาณี (สมาคมโฆษณาแห่งประเทศ)

กลุ่ม ๒ หัวข้อ “การบริหารวิทยุชุมชนและวิทยุสาธารณะอย่างไรให้อยู่รอด โดยปราศจากการโฆษณา”

โดย… คุณเชลศ ธำรงฐิติกุล

๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐

พักรับประทานอาหารว่าง

๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐

แจกประกาศนียบัตรและปิดงาน พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน
หมายเหตุ : ช่วงเช้ามีเบรคเครื่องดื่มและอาหารว่างในห้องสัมมนา, กำหนดการและวิทยากรอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

แท็ก คำค้นหา