สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เชิญชวนอาจารย์สอนนิเทศศาสตร์สาขาวิทยุโทรทัศน์ ร่วมโครงการ “นักวิชาการพบวิชาชีพ” วันจันทร์ที่ 01 ตุลาคม 2012 เวลา 17:26 น. administrator2

poste3-web

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เชิญชวนอาจารย์สอนนิเทศศาสตร์สาขาวิทยุโทรทัศน์ ร่วมโครงการ

“นักวิชาการพบวิชาชีพ” เรียนรู้และร่วมทำงานกับกองบก.ข่าว สถานีโทรทัศน์และวิทยุต่างๆ 2 สัปดาห์

15 – 27 ตุลาคมนี้ มาเปิดโลกวิทยุโทรทัศน์ มองมุมใหม่ กับการทำงานจริงในภาคสนาม

ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.thaibja.org/นักวิชาการพบนักวิชาชีพ สอบถามเพิ่มเติม 086-5224288 /02-2438479

หมดเขตรับสมัคร 10 ตุลาคมนี้เท่านั้น รับจำนวนจำกัด


โครงการนักวิชาการพบนักวิชาชีพ
(อาจารย์นิเทศศาสตร์ด้านวิทยุและโทรทัศน์ฝึกอบรมภาคปฏิบัติร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์)

หลักการและเหตุผล
เนื่องจากเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้มีผลต่อการปรับตัวครั้งใหญ่ของสื่อมวลชนทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยทั้งในระดับนโยบาย กฎหมาย อุปกรณ์เครื่องมือ ช่องทางการสื่อสารต่างๆและเกิดสื่อใหม่ขึ้นมากมาย ซึ่งนอกจากสื่อสารมวลชนจะต้องปรับเปลี่ยนทั้งวิธีคิด แนวทางการทำงานแล้ว ภาคส่วนต่างๆ ก็ต้องปรับตัวกับสถานการณ์นี้เช่นเดียวกัน

อาจารย์ผู้สอนด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน คือบุคลากรที่มีความสำคัญมากในการกำหนดแนวทางและถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆ ก่อนที่จะจบมาเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนโดยตรง ซึ่งนอกเหนือจากความรู้ในเชิงวิชาการแล้ว ความรู้จากประสบการณ์ตรงในการทำงานจริงก็จะเป็นส่วนที่ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและสามารถให้คำแนะนำหรือบอกเล่ากับนักศึกษาได้ดียิ่งขึ้น
เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างฝ่ายวิชาการในสถาบันการศึกษาที่สอนด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน กับฝ่ายวิชาชีพที่เป็นผู้ปฏิบัติงานจริง “

โครงการนักวิชาการพบนักวิชาชีพ” จึงเกิดขึ้นเพื่อทำให้เกิดเวทีดังกล่าว โดยเปิดโอกาสให้อาจารย์ผู้สอน ได้เรียนรู้การปฏิบัติงานจริงในห้องข่าว ได้ร่วมสังเกตการณ์ประชุมกองบก.ข่าวของสถานีโทรทัศน์ต่างๆ อีกทั้งได้ออกทำข่าวภาคสนามร่วมกับนักข่าวในวิชาชีพ และจัดกระบวนการกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน ก่อนจะนำไปสู่การเขียนบทความทางวิชาการและรายงานการศึกษาส่วนบุคคล ซี่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและปรับใช้กับกระบวนการเรียนการสอนนักศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านวิชาชีพสื่อมวลชนให้กับอาจารย์ด้านนิเทศศาสตร์และ
สื่อสารมวลชนอันจะเป็นประโยชน์ในการสอนนักศึกษาต่อไป
2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิชาการและนักวิชาชีพสื่อมวลชน

กลุ่มเป้าหมาย
อาจารย์ผู้สอนนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน ด้านวิทยุและโทรทัศน์ จำนวน 10-15 คน จากสถาบันการศึกษา ทั้งในกทม.และต่างจังหวัด

รูปแบบกิจกรรม
ผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละคนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ เพื่อศึกษาดูงานในสถานีโทรทัศน์ต่างๆ จำนวน 2 แห่ง เรียนรู้งานภายในกองบก.ข่าว /รายการเกี่ยวกับข่าว และออกทำงานภาคสนามโดยมีระบบพี่เลี้ยงเพื่อให้คำแนะนำของแต่ละสถานี และมีการจัดปฐมนิเทศน์พื่อทำความเข้าใจและสร้างข้อตกลงร่วมกัน เมื่อได้ฝึกงานจนครบตามระยะเวลาที่กำหนดแล้ว จะมีเวทีพบปะกับกลุ่มผู้บริหารสถานี เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกันและสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิชาการกับนักวิชาชีพ จากนั้นเมื่อจบโครงการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจะมาประชุมเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ของแต่ละคนอันจะนำไปสู่การเรียนรู้ร่วมกัน ก่อนจะไปพัฒนาบทความ/ รายงานศึกษาส่วนบุคคลตามความสนใจต่อไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทักษะและเพิ่มพูนความรู้ /ประสบการณ์ทางวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชน
2. บทความทางวิชาการ/ รายงานการศึกษาเฉพาะบุคคล
3. เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิชาชีพ /วิชาการ

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการ จะต้องมีบทความ /รายงานสรุปผลการศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม คนละไม่ต่ำกว่า 1 ชิ้น โดยสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จะสนับสนุนและหาช่องทางเผยแพร่ผลงานดังกล่าวสู่สาธารณะ

แท็ก คำค้นหา