ส.นักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จัดเวทีเสวนาสื่ออาเซียนและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555

logotbjanewweb

ส.นักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จัดเวทีเสวนาบทบาทสื่ออาเซียนและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555

 

สื่อไทยและต่างประเทศเตรียมสะท้อนมุมมองรูปแบบวิธีการและสร้างกระบวนทัศน์การทำหน้าที่ของสื่อมวลชน ในเวทีเสวนา บทบาทและความท้าทายสื่ออาเซียนกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 12 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เปิดเผยว่า ปีนี้ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ก่อตั้งมาครบรอบ 11 ปีแล้ว และได้ดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะการมุ่งเป็นองค์กรหลัก เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิรูปคลื่นความถี่ เพื่อผลักดันให้เกิดความโปร่งใส ขณะเดียวกัน ก็มุ่งหวังที่จะแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นพัฒนาคุณภาพ และจิตสำนึกความรับผิดชอบของคนข่าววิทยุและโทรทัศน์ เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และปราศจากการครอบงำทั้งทางตรงและทางอ้อม

เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 12 ปี สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จึงได้จัดเวทีเสวนา บทบาทและความท้าทายสื่ออาเซียนกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2015 (2558) โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรระดับแนวหน้าด้านสื่อสารมวลชนทั้งในและต่างประเทศ มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อทิศทางบทบาทของสื่อในประชาคมอาเซียน คือ คุณเทพชัย หย่อง ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส, คุณพิภพ พานิชภักดิ์ นักสื่อสารมวลชนอิสระ,นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา คณะกรรมการ กสทช. ,คุณโจฮันนา ซัน ตัวแทนสื่อมวลชนจากประเทศฟิลิปปินส์ และ ผู้อำนวยการกองทุนและสำนักข่าว IPS, ตัวแทนสื่อมวลชนจากประเทศอินโดนีเซีย, ตัวแทนสื่อมวลชนจากประเทศพม่า และ ตัวแทนสื่อมวลชนจากประเทศเวียดนาม ดำเนินรายการโดย ดร.ณัฎฐา โกมลวาทิน สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

สำหรับวัตถุประสงค์และความคาดหวังจากเวทีเสวนาในครั้งนี้ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย หวังที่จะให้เวทีเสวนาฯ นี้เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้กับสื่อมวลชนจากทุกประเทศในประชาคมอาเซียน ได้แสดงความคิดเห็นต่อบทบาทการทำหน้าที่และข้อจำกัดต่อวิชาชีพสื่อมวลชนในแต่ละประเทศ ทั้งนี้เพราะบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำหน้าที่และนำเสนอข่าวที่เกี่ยวกับประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียนของสื่อมวลชน จะส่งผลกระทบต่อทุกประเทศในประชาคมอาเซียน เพราะฉะนั้นกระบวนทัศน์ ความรู้ความเข้าใจในความเหมือนและความแตกต่าง ด้านสังคมวัฒนธรรม การเมืองความมั่นคง และเศรษฐกิจ ของแต่ละประเทศย่อมมีความแตกต่าง ซึ่งเป็นกระบวนทัศน์สำคัญต่อบทบาทและการทำหน้าที่ของสื่อซึ่งมีความสำคัญต่อทุกประเทศในประชาคมอาเซียน เพราะประชาคมอาเซียนไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ หรือ AEC เท่านั้น แต่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community – AC) หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations: ASEAN) ประกอบด้วย ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political –Security Community – APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) และ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community – ASCC)

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จึงหวังว่าเวทีเสวนา บทบาทและความท้าทายสื่ออาเซียนกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน นอกจากสื่อมวลชนประเทศประชาคมอาเซียนจะร่วมกันสร้างกระบวนทัศน์ แล้ว เวทีเสวนาฯ นี้จะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้คนอีกจำนวนไม่น้อยว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ไม่ใช่ทั้งหมดของประชาคมอาเซียน แต่ AEC เป็นเพียง 1 ใน 3 ของประชาคมอาเซียนเท่านั้น เพราะทั้งสามหลักที่ประกอบขึ้นเป็นประชาคมอาเซียนแต่ละเสาหลักต่างก็มีความสำคัญ ต่างค้ำจุนช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกัน ซึ่งถ้าจะขาดเสาหลักหนึ่งเสาหลักใดความเป็นประชาคมอาเซียนก็จะไม่สมบูรณ์

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จึงขอเชิญ สื่อมวลชน นักวิชาการ ผู้ประกอบการธุรกิจทุกประเภท และประชาชนที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมงานเสวนา บทบาทและความท้าทายสื่ออาเซียนกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ในวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2555 เวลา 09.30 – 12.30 น. โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ห้องซาลอน เอ ถนนรัชดาภิเษก ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

———————————————————————-

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

โทรศัพท์ 02 243 8479 / โทรสาร 02 243 8489

อีเมล์ thaibja@hotmail.com


-ร่าง- กำหนดการ

เวทีเสวนา บทบาทสื่ออาเซียนกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555

โดย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2555 เวลา 9.30 16.30 น.

ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ห้องซาลอน เอ ถนนรัชดาภิเษก

—————————————————————————————————————-

09.30 – 10.00 น.          ลงทะเบียน / รับของที่ระลึก

พิธีกร คุณ…………………………………………………

10.00 – 12.30 น.          เวทีเสวนา : บทบาทสื่ออาเซียนกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

วิทยากร

  1. คุณเทพชัย หย่อง ผู้อำนวยการ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
  2. นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา คณะกรรมการ กสทช.
  3. คุณพิภพ พานิชภักดิ์ นักสื่อสารมวลชนอิสระ
  4. Ms.Johanna Son Director of Inter Press Service News Agency (IPS)  คุณโจฮันนา ซัน ผู้อำนวยการกองทุนและสำนักข่าว IPS, ประเทศฟิลิปปินส์
  5. Mr. Endy Mouzardi Bayuni, Senior Editor, Jakarta Post ,ประเทศอินโดนีเซีย
  6. สื่อมวลชนจากประเทศพม่า

ดำเนินรายการโดย คุณณัฎฐา โกมลวาทิน ผู้ดำเนินรายการที่นี่ประเทศไทย สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

***หมายเหตุ วิทยากรอยู่ระหว่างการติดต่อประสานงาน

12.30 น.                   จบเวทีเสวนา

12.30 – 13.30 น.       รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

ภาคบ่าย

13.30 – 15.00 น.          การประชุมใหญ่สามัญประจำปี

-คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ แถลงผลการดำเนินงาน

-รายงานสถานะทางการเงิน

-การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี

-การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 8

– วาระอื่นๆ (ถ้ามี)

15.00 – 15.30 น.          พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกสมาคมฯ

16.00 น.                      จบการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555

–กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม–

 

แท็ก คำค้นหา