สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตร-ธิดา 2554-2555 วันศุกร์ที่ 13 กรกฏาค

logotbjanewweb

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตร-ธิดา 2554-2555

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เปิดให้สมาชิกสมาคมฯ ซึ่งเดือดร้อนจากภาวะค่าครองชีพและชำระเงินค่าสมาชิกประจำปี 2554 แล้ว สมัครขอรับทุนการศึกษาบุตร-ธิดา โดยส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ มาที่สมาคมฯ เพื่อพิจารณา ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2555 และจะมีพิธีมอบทุนดังกล่าวในวันประชุมใหญ่สมาคมฯ

 

สำหรับงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2555 (รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) และสามารถติดตามตามข่าวสาร กิจกรรมสมาคมฯ และตรวจสอบรายชื่อสมาชิก ทางเวบไซต์ www.thaibja.org หรือ ติดต่อสมาคมฯ ได้ที่โทรศัพท์. 0-2243-8479, 08-6522-4288

ทั้งนี้ สมาชิกสามารถติดต่อชำระเงินต่ออายุสมาชิกได้ ที่สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ถ.สามเสน(ตรงข้ามรพ.วชิระ) วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00 – 18.00 น. หรือโอนเงินเข้าบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาราชดำเนินกลาง ชื่อบัญชี สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 030-2-52929-7 แล้วแฟกซ์สำเนาใบนำฝากกลับมาที่สมาคมฯ เบอร์แฟกซ์. 02-2438489

 


 
ระเบียบการให้ทุนบุตร-ธิดาสมาชิก

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ประจำปี 2554 – 2555

สืบเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อประชาชนทั่วไป คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยจึงมีนโยบายที่จะแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจให้แก่สมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  โดยมติเห็นชอบให้พิจารณามอบทุนการศึกษาแก่ บุตร-ธิดา ของสมาชิกฯ ประจำปีพ.ศ. 2554 – 2555 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. การมอบทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุตร – ธิดาสมาชิกสมาคมฯ   ตั้งแต่ระดับ อนุบาล –อุดมศึกษา
ทุนละ 3,000 บาท ( สามพันบาทถ้วน ) จำนวน  40  ทุน
2. คณะกรรมการพิจารณาทุน จะพิจารณาจากเงื่อนไขทางด้านรายได้ และระยะเวลาในการเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ตามลำดับก่อนหลัง มาประกอบการพิจารณา
3. สมาคมฯ จะประกาศผลและมีพิธีมอบทุนการศึกษาในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 (วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2555)
4. ทั้งนี้   การตัดสิน ของคณะกรรมการพิจารณาทุน ให้ถือเป็นที่สุด

เงื่อนไขการขอรับทุน
1. ผู้ยื่นความจำนงขอรับทุนจะต้องดำรงสถานภาพเป็นสมาชิก สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยอย่างน้อย 1 ปี และได้ชำระเงินค่าบำรุงสมาชิกสมาคมฯ เรียบร้อยแล้ว
2. สามารถขอรับทุนการศึกษาบุตร -ธิดาได้ครอบครัวละ 1 ทุนเท่านั้น
3. คณะกรรมการพิจารณาทุน จะพิจารณาให้ทุนกับสมาชิกที่ไม่เคยได้รับทุนมาก่อน หรือมีจำนวนครั้งในการรับทุนน้อยครั้งกว่า

หลักฐานประกอบการสมัคร
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว  จำนวน 1 ใบ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นความจำนง
2. รูปถ่าย 1 นิ้ว  จำนวน 1 ใบ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับทุน
3. สำเนาสมุดรายงานผลการเรียนหรือหนังสือรับรองผลการศึกษาจากผู้บริหารสถาบันการศึกษาที่ผู้รับทุนศึกษาอยู่
4. หนังสือรับรองรายได้ของผู้แสดงความจำนงขอรับทุน
5. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาของผู้แสดงความจำนงสำหรับความจำเป็นในการขอรับทุน

วิธีการสมัคร
กรอกรายละเอียดในใบสมัครพร้อมแนบหลักฐาน และส่งกลับให้สมาคมฯ  โดยขอรับแบบฟอร์มได้ที่ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  เลขที่ 538/1 ถ.สามเสน ดุสิต กทม. 10300 (เอกสารต้องถึงภายในวันหมดเขตรับใบสมัคร)
โทรศัพท์  02-243-8479 หรือดาวน์โหลดที่ www.thaibja.org

ดาวน์โหลด ใบสมัครทุนการศึกษาบุตร-ธิดา

หมดเขตขอรับทุน  31 สิงหาคม 2555

 

แท็ก คำค้นหา