ประกาศรายชื่อ นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ นักข้าว “สายฟ้าน้อย” ครั้งที่ 10

logotbjanewweb

ประกาศรายชื่อ นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ นักข้าว “สายฟ้าน้อย” ครั้งที่ 10

27 – 30 กรกฎาคม 2555 ณ โฮมแอนด์ฮิลล์ รีสอร์ท จ.นครนายก

 

 

ชื่อ – นามสกุล สถาบันการศึกษา
นางสาว สุนันท์ มาลาจำปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นาย อธิษฐ์ ถังทองหิรัณย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
นาย บรรจงกฤช ตินราศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
นาย ปิยกฤษณ์ ถมยา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
นาย นนทวัฒน์ ภูมิดี มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง
นางสาว ถิรนันท์ หอมสมบัติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
นางสาว อัมพร จอมคำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางสาว อำพร แซ่หลิว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางสาว รัตน์วลัย คุปติเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
นางสาว ศิริวรรณ วุ่นคง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
นางสาว ศุภัทรา นั้วตู้แก้ว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นางสาว ศศิธร บดินทร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นางสาว สรัญธร แก้วเวียงชัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นาย สันติ สรรประเสริฐ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
นางสาว ศิริลักษณ์ มธุรธร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
นาย วทัญญู กรมประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นาย นัฐพร เรืองผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นางสาว สมประสงค์ คงนาคา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นางสาว เบญจวรรณ สระวัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นาย ศิรวิฑย์ ชัยเกษม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
นาย ณัฏฐภัทร์ ชื่นเอี่ยม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
นางสาว ศรัสนันท์ สายเชื้อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นาย สุกฤษฏิ์ ศรีธัญรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต
นางสาว ภัทรานิษฐ์ บุญมี มหาวิทยาลัยรังสิต
นางสาว ปรัญญา อยู่ปราโมทย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นาย นวพล อัตโยโค มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
นางสาว ศรัญภัทร วงษาลี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
นาย กัมพล ชุรัศมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
นาย อนันต์ ทรัพย์ประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
นางสาว จารวี แจ่มสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
นาย พิชัย เบ็ญจะญาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
นาย สุทธิชัย ศรีชาเยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
นาย ธรรมนูญ แก้วดวงตา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
นางสาว ชรัญญา ยาทา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
นางสาว เพ็ญนภา แซ่หลิม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
นาย อมร อ่อสกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
นางสาว หงส์ทอง วรดิษฐ์พัฒนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
นางสาว นุจรีย์ โพธิ์ภักดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
นาย ศรายุทธ รสดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
นาย สิริเชษฐ์ พรมรอด มหาวิทยาลัยศรีปทุม
นาย วงศกร วงเวียน มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
นาย กฤษณะ คูฮุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
นางสาว อัจริยา พุทธจอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
นางสาว กนกพร เก้าเอี้ยน มหาวิทยาลัยศิลปากร
นาย การิม ดือราซอ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
นางสาว สารภี อักษรศรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
นาย ฉัตรชัย หนูพินิช มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นางสาว วรรณรัตน์ รักษาผล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นาย ติณระวัฒน์ บัญญัติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
นาย ณัฐวัตร บุญจิระสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
นาย ศุภณัฐ สมใจ มหาวิทยาลัยพายัพ
นางสาว พิมพ์ณดา สมบัติภูริวัฒน มหาวิทยาลัยพายัพ
นาย จักรี จันทร์รอด มหาวิทยาลัยทักษิณ
นาย อนุชิต เจ้ยน้อย มหาวิทยาลัยทักษิณ
นาย ธีรุตม์ สันหวัง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
นางสาว ลลิตวดี แก้วสองเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
นางสาว นูรฮามีด๊ะ กอเซ็ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
นาย ณัฎฐชานันท์ ทัศเกตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
นางสาว ไอรยภัสสร์ สัมพิพัฒนุปกฤต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
นางสาว จันทร์ทิพย์ มาสี มหาวิทยาลัยพะเยา
นาย ศุภชัย ตั๋นก้อน มหาวิทยาลัยพะเยา

มีข้อสงสัย/สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-243-8479, 086-522-4288, 081-988-0260

แท็ก คำค้นหา