กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าว “สายฟ้าน้อย” รุ่นที่ 10

saifahnoi9 (1)

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าว “สายฟ้าน้อย” รุ่นที่ 10

วันศุกร์ที่ 27 – วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2555  ณ  โฮม แอนด์ ฮิลล์ รีสอร์ท จ.นครนายก

 

 

วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2555

08.00 – 09.00 น.            นักศึกษาลงทะเบียน ณ ชั้น 29 อาคารทรู ทาวเวอร์ (ถ.รัชดาภิเษก) กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารว่าง-เครื่องดื่ม

09.00 – 09.15 น.            พิธีเปิดการอบรม

โดย ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา  ผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์การตลาด
และกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มบริษัททรู

คุณวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์      นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

09.15 – 09.30 น.            บรรยายเรื่อง  “3G มีแล้วชีวิตดีขึ้นอย่างไร”

โดย คุณธวัชชัย ฤกษ์สำราญ    รองผู้อำนวยการ ธุรกิจโมบาย นอน-วอยซ์ และ 3จี บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

09.30 – 09.45 น.            ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

9.50 – 10.45  น.             ขึ้นรถบัสเดินทางไปดูงานสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ถนนพระราม 4

10.45 – 12.30 น.            ดูงานองค์กรด้านสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากนักวิชาชีพ

ที่  สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และวิทยุครอบครัวข่าว (FM.106 MHz)

12.30 – 15.30 น             ทานอาหารกลางวันบนรถและออกเดินทางไปยังสถานที่จัดอบรม

15.30 – 18.00 น.            กิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ชี้แจงกฎและกติกา การอยู่ร่วมกัน และ รับกุญแจ เข้าที่พัก

18.00  – 19.00 น.            รับประทานอาหารเย็น

19.00 – 21.00 น.            กิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม (ต่อ)

 

วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2555

07.00 – 08.00 น.             รับประทานอาหารเช้า

08.00 – 08.30 น.             สันทนาการ

08.30 – 09.30 น.             เปิดโลกทัศน์วิทยุ  โทรทัศน์ และ New  Media

โดย คุณเทพชัย  หย่อง ผู้อำนวยการ  สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

และที่ปรึกษา สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

09.30 – 12.30 น.            เทคนิคการคิดประเด็นข่าวและการผลิตสารคดีเชิงข่าว

โดย คุณพิภพ พานิชภักดิ์        นักสื่อสารมวลชนอิสระ

คุณดาริน คล่องอักขระ     บรรณาธิการข่าวยุทธศาสตร์ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

คุณภัทราพร  สังข์พวงทอง โปรดิวเซอร์และผู้ดำเนินรายการ “กบนอกกะลา”

12.30 – 13.30 น.            รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 15.00 น.            เทคนิคการคิด การผลิตคลิปข่าว และฝึกปฏิบัติ

โดย คุณอศินา พรวศิน            ประธานชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณพีรพล  อนุตรโสตถิ์    ผู้สื่อข่าว สำนักข่าวไทย บมจ.อสมท

15.00 – 16.00 น.            ทำความเข้าใจแหล่งข้อมูลเพื่อเตรียมลงพื้นที่

โดย คุณธนานุช สงวนศักดิ์      บรรณาธิการสารคดีเชิงข่าว สถานีโทรทัศน์เนชั่นแชนแนล

และ อุปนายกฝ่ายวิชาการสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

 

 

 

16.00 – 18.00 น.            เรียนรู้เทคนิคและฝึกปฏิบัติการใช้เสียงที่ถูกต้อง

โดย คุณภูสิต  ธวัชวิเชียร        ที่ปรึกษา  และผู้ช่วยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

FM 105 MHz กรมประชาสัมพันธ์

คุณเพ็ญสิน สงเนียม        นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

คุณจารุพรรณ  พลอยเกิด นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

คุณพรรณี  วีรานุกูล ผู้ดำเนินรายการ ดนตรีกวีศิลป์ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

คุณดาริน คล่องอักขระ     บรรณาธิการข่าวยุทธศาสตร์ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

คุณอำมร บรรจง             รักษาการผู้จัดการส่วนผลิตรายการ สถานีวิทยุ FM 96.5 MHz

18.00 – 19.00 น.            รับประทานอาหารเย็น

19.00 –  21.00 น.           เรียนรู้เทคนิคและฝึกปฏิบัติการใช้เสียงที่ถูกต้อง (ต่อ)

วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2555

07.00 – 08.00 น.             รับประทานอาหารเช้า

08.00 – 08.30 น.             สันทนาการ

8.30 – 11.30 น. เทคนิคการนำเสนอข่าวทางโทรทัศน์และการสื่อความหมายด้วยภาพในข่าวโทรทัศน์

โดย คุณพิภพ พานิชภักดิ์        ผู้ผลิตรายการอิสระ

คุณธนานุช สงวนศักดิ์      บรรณาธิการสารคดีเชิงข่าว สถานีโทรทัศน์เนชั่นแชนแนล

และ อุปนายกฝ่ายวิชาการสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

11.30 – 16.00 น.             ลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติงานกลุ่ม เก็บข้อมูล ภาพ เสียง เตรียมผลิตสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์

16.00 – 20.00 น. กลับมาที่โรงแรม เตรียมข้อมูลเขียนสคริปต์ ตัดต่อ และส่งผลงาน

20.00 – 23.00 น.            รับประทานอาหารเย็น และกิจกรรมพี่พบน้อง งานเลี้ยงสังสรรค์และสันทนาการ

วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2555

08.00 – 09.00 น.             รับประทานอาหารเช้า

09.00 – 09.30 น.             สันทนาการ

09.30 – 12.30 น. นำเสนอผลงานโทรทัศน์ของแต่ละกลุ่ม  วิทยากรกลุ่มวิพากษ์

เพิ่มเติมประเด็น พร้อมเสนอแนะ

โดย คุณก่อเขต จันทเลิศลักษณ์          ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักข่าว  สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

คุณสนมพร ฉิมเฉลิม                 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายข่าว  สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

คุณกรรวี  ธัญญะตุลย์                บรรณาธิการการเมือง  สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

และ เลขาธิการสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

12.30 – 13.30 น.            อาหารกลางวัน

13.30 – 14.00 น.            พิธีมอบเกียรติบัตร

โดย คุณวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์                  นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา         ผู้อำนวยการด้านการสื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์การตลาด

และกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม     กลุ่มบริษัททรู

หรือ      คุณพิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม      ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์การตลาด

14.00 – 15.30 น.            ประเมินผลการอบรม / มอบรางวัลกลุ่ม

15.30 – 18.00 น.            เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

แท็ก คำค้นหา