รับสมัคร นศ.นิเทศฯ ร่วมอบรมนักข่าวสายฟ้าน้อยครั้งที่ 10

saifahnoi9รับสมัคร นศ.นิเทศฯ ร่วมอบรมนักข่าวสายฟ้าน้อยครั้งที่ 10

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ขอเชิญนิสิต-นักศึกษา ด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน ชั้นปีที่ 4 ในสาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ นักข่าว” สายฟ้าน้อย” รุ่นที่ 10 ในวันศุกร์ที่ 27 – วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2555 จ.นครนายก

คณะกรรมการสมาคมฯ จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากใบสมัครและบทความประกอบที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ให้ส่งใบสมัครพร้อมแนบบทความแสดงความเห็น ความยาวไม่เกิน 1 – 2 หน้า กระดาษ เอ 4  ในหัวข้อ “คุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อบทบาทและการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนกับการรายงาน ข่าวการชุมนุม” (กรุณายกตัวอย่างและอธิบายเหตุผลประกอบ)

หมดเขตส่งใบสมัคร วันที่ 16 กรกฎาคม 2555

หมายเหตุ
สำหรับนักศึกษา ผู้ผ่านโครงการในลักษณะเดียวกัน  ได้แก่  สายฟ้าน้อย พิราบน้อยทั้งส่วนกลางและภูมิภาค  พิราบดิจิตอล  พิราบเขียว   สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่พิจารณารับเข้าอบรมครั้งนี้

โดยนักศึกษาที่เรียนด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชนสาขาวิทยุและ โทรทัศน์ทั่วไปที่สนใจ และมีพื้นฐานวิชาด้านการเขียนข่าว สารคดีเชิงข่าว รวมทั้งการผลิตรายการข่าววิทยุและโทรทัศน์หรือนิวมีเดียส์

**กำหนดการอยู่ในระหว่างพิจารณาเพิ่มเติมรายละเอียด โดยจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

ดาวน์โหลดใบสมัครคลิ๊กที่นี่ ใบสมัครสายฟ้าน้อย

 


 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นักข่าว “สายฟ้าน้อย”
รุ่นที่ 10 ประจำปี 2555

หลักการและเหตุผล
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยเป็นองค์กรวิชาชีพที่มีสมาชิกมาจากผู้ประกอบอาชีพสื่อวิทยุและโทรทัศน์ทั่วประเทศ  โดยมีจุดประสงค์หลักคือมุ่งหวังจะเป็นสื่อกลางในการติดต่อประสานเชื่อมโยงระหว่างหมู่มวลสมาชิก   เพื่อร่วมกันติดตามและผลักดันการปฏิรูปสื่อและอีกหนึ่งเป้าหมายที่เป็นภารกิจสำคัญคือมุ่งส่งเสริมพัฒนาคุณภาพทักษะวิชาชีพของผู้ประกอบการด้านสื่อวิทยุและโทรทัศน์โดยผ่านกิจกรรมการอบรมสัมมนาทางวิชาการฯลฯ เพื่อให้สื่อวิทยุและโทรทัศน์ สามารถผลิตผลงานที่ดีมีคุณภาพไปสู่ผู้ชมผู้ฟังในที่สุด

แม้ในระยะเริ่มต้น เป้าหมายหลักของสมาคมฯ จะมุ่งเน้นที่กลุ่มสมาชิกที่ประกอบอาชีพสื่อวิทยุและโทรทัศน์  แต่ในอีกด้านหนึ่ง บุคลากรที่มีความสำคัญไม่แพ้คนในวิชาชีพและกำลังจะกลายเป็นกำลังสำคัญในการสร้างอนาคตไทย นั่นคือ กลุ่มนิสิต นักศึกษาด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชนจากสถาบันการศึกษาต่างๆ

สมาคมฯ ได้รับการสนับสนุนจาก บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เพื่อจัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ นักข่าว” สายฟ้าน้อย” ซึ่งดำเนินการมาแล้ว 9 ปี โดยได้รับการตอบรับมากมาย ทั้งจากผู้เข้าร่วมโครงการ และสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มาร่วมกิจกรรม   ในการนี้ เพื่อให้โครงการมีความต่อเนื่อง  อีกทั้งเป็นช่องทางให้นักศึกษาที่ผ่านการอบรมได้ต่อยอดความคิด หากมีเวทีสำหรับการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษาได้ทดลอง นำความรู้และทักษะต่างๆ ทั้งที่ได้เรียนรู้จากในห้องเรียน มาทดลองใช้ให้เกิดเป็นผลงานจริงที่เป็นรูปธรรม ก็น่าจะเป็นอีกก้าวหนึ่งที่ทำให้เกิดประสบการณ์ใหม่ๆ อันจะเป็นประโยชน์กับตัวของนักศึกษาเองเมื่อยามจบการศึกษาและเข้าสู่โลกแห่งความเป็นจริงในการทำงาน

สำหรับในปีนี้ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย กำหนดจะจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ นักข่าว” สายฟ้าน้อย” รุ่นที่ 10 ในวันศุกร์ที่ 27 – วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2555 จ.นครนายก (สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) โดยเปิดรับนักศึกษาที่เรียนด้านนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชนในสาขาวิทยุ โทรทัศน์ หรือชื่อสาขาวิชาอื่นที่มีการเรียนการสอนด้านวิทยุโทรทัศน์ ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 4  โดยผู้สมัครควรมีวิชาเรียนพื้นฐานด้านการเขียนข่าว สารคดีเชิงข่าว รวมทั้งการผลิตรายการข่าววิทยุและโทรทัศน์หรือนิวมีเดียส์ จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เพื่อเข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน

วัตถุประสงค์
1.สร้างการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชนในสถาบันอุดมศึกษา ให้รู้จักวิธีการคิดและมองประเด็นใกล้ตัว เพื่อนำเสนอข้อมูลผ่านสื่อวิทยุและโทรทัศน์ได้อย่างน่าสนใจ
2.เปิดโลกทัศน์นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน ให้รู้จักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันการศึกษาอื่นๆ และสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ เรียนด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชนในสาขาวิทยุและโทรทัศน์ โดยควรมีพื้นฐานวิชาด้านการเขียนข่าว สารคดีเชิงข่าว รวมทั้งการผลิตรายการข่าววิทยุและโทรทัศน์หรือนิวมีเดียส์ ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน  60 คน

รูปแบบการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
1.    โควต้าตัวแทน ในนามสถาบันการศึกษา ที่สอนนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน ซึ่งมีสาขาวิทยุโทรทัศน์และกำลังเรียนในชั้นปีที่ 4  สถาบันละ 1 คน โดยผู้สมัครต้องมีวิชาเรียนพื้นฐานด้านการเขียนข่าว สารคดีเชิงข่าว รวมทั้งการผลิตรายการข่าววิทยุและโทรทัศน์หรือนิวมีเดียส์ โดยสถาบันการศึกษาเป็นผู้คัดเลือกและส่งรายชื่อมาให้สมาคมฯ พร้อมแนบบทความแสดงความเห็น ความยาวไม่เกิน  1 – 2 หน้ากระดาษ เอ 4  ในหัวข้อ “คุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อบทบาทและการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนกับการรายงานข่าวการชุมนุม” (กรุณายกตัวอย่างและอธิบายเหตุผลประกอบ)

2.    เปิดรับสมัครนักศึกษาที่เรียนด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชนสาขาวิทยุและโทรทัศน์ทั่วไปที่สนใจ และมีพื้นฐานวิชาด้านการเขียนข่าว สารคดีเชิงข่าว รวมทั้งการผลิตรายการข่าววิทยุและโทรทัศน์หรือนิวมีเดียส์ คณะกรรมการสมาคมฯ จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากใบสมัครและบทความประกอบที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ให้ส่งใบสมัครพร้อมแนบบทความแสดงความเห็น ความยาวไม่เกิน 1 – 2 หน้า กระดาษ เอ 4  ในหัวข้อ “คุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อบทบาทและการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนกับการรายงานข่าวการชุมนุม” (กรุณายกตัวอย่างและอธิบายเหตุผลประกอบ)

หมดเขตส่งใบสมัคร วันที่ 16 กรกฎาคม 2555

** นักศึกษาที่สมัครเข้าอบรมและโควต้าสถาบัน
ต้องเขียนบทความแนบมากับใบสมัครด้วย
โดยขอรบกวนอาจารย์ที่เซ็นรับรอง ช่วยกำหนดว่าเด็กสมัครเข้ามารูปแบบใด**

หมายเหตุ
สำหรับนักศึกษา ผู้ผ่านโครงการในลักษณะเดียวกัน  ได้แก่  สายฟ้าน้อย พิราบน้อยทั้งส่วนกลางและภูมิภาค  พิราบดิจิตอล  พิราบเขียว   สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่พิจารณารับเข้าอบรมครั้งนี้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.    เกิดเวทีให้นิสิตนักศึกษาได้แสดงออกและนำเสนอผลงานความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง สู่สาธารณะ
2.    นิสิตนักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ของตนเองและเรียนรู้ผลงานที่ดีของผู้อื่นและเกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับสมาคมฯ

 

แท็ก คำค้นหา